Xướng Âm 1 » C/Am - Phần A

Thứ Năm, 21 Tháng Giêng, 2021 556
ATM Nhạc

Bài 7_XÂ1: BTL + BĐT ⭕Phần A: Thang Ngũ Âm Vị trí Đô, Điệu Xang & Xê ⇨ Tập "NGHE-ĐÁP-ĐỌC-GHI"

Danh mục: Xướng Âm 1, Tài Liệu Nội Bộ, Phần A, ATM Nhạc - VANPS
Nhạc sĩ/ Tác giả: Xuân Thảo
Xem mô tả
🎵 XÂ1 - Phần A: Thang Ngũ Âm Vị trí Đô, Điệu Xang & Xê
❇ Bài 7: (Xon-La)-ĐÔ-Rê-Mi-Xon-La-Đô-Rê-Mi-Xon

✔ BTL 7: Tam pháp nhập môn (Nhạc cổ truyền Việt Nam) ⇨tr.24
✔ BTL 8: dấu móc đôi ⇨tr.25
✔ BĐT 1→5 ⇨tr.27
✔ BĐT 6: Tòng Quân: nhạc cổ truyền Huế ⇨tr.27

Xướng Âm 1 - Phần A: Thang Ngũ Âm Vị trí Đô, Điệu Xang & Xê

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương