Thanh Nhạc 1 » Phần A: MLT Căn Bản

Thứ Bảy, 04 Tháng Chín, 2021 441
ATM Nhạc

TN1: 1. Tập Lấy Hơi 🎵Phần A: MLT căn bản (MKĐ+MPA)

Danh mục: Thanh Nhạc 1, Tài Liệu Nội Bộ, ATM Nhạc - VANPS, Phần A: MLT Căn Bản
Nhạc sĩ/ Tác giả: Xuân Thảo
Xem mô tả
🎵 Thanh Nhạc Cấp 1 - II. ĐÀN ĐỆM LUYỆN THANH căn bản
♻ Phần A: MLT căn bản ( Mẫu Khởi Động: MKĐ + Mẫu Phát Âm: MPA )
❇ 1. Giới Thiệu + Tập Lấy Hơi
✔ Luồng Hơi là Bộ phận tác động lên Thanh Đới (vocal cords/vocal folds) gồm 2 thớ thịt/nếp gấp bằng màng nhầy nằm bên trong thanh quản (larynx), làm thanh đới rung lên(mở ra +đóng lại) cắt luồng hơi thành những sóng âm với tần số khác nhau tùy theo cao độ muốn tạo ra.
✔ Lưu ý: Mỗi lần Lấy Hơi đều phải để ý (1) mở miệng hớp hơi cùng với việc (2) phình bùng và trương lồng ngực + (3) nén hơi và (4) phát âm.

Phần A: MLT Căn Bản (MKĐ+MPA)

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương