Ghi Danh Khóa Học

Thứ Sáu, 04 Tháng Tám, 2023

🍀Khoá Nhạc Dài Hạn Quanh Năm: Trực Tiếp và Online 🍀🔴 HK1[t2, 04-09=>t7, 23-12/2023] || HỌC KỲ 2[t3, 02-01 => CN, 19-05/2024; Nghỉ TẾT TA: t2, 29-01=>CN, 18-02/2024]

Hết hạn ghi danh. Hạn chót ghi danh: Thứ Sáu, 02 Tháng Hai, 2024

Khoá Quanh Năm 2023/* (QN2023/*) gồm 2 học kỳ; HK1 từ Thứ Hai, 04/09/2023 ⇨ thứ 7, 23/12/2023; HK2 từ Thứ Hai, 02/01/2024 ⇨ CN, 19/05/2024

THÊM  MÔN MỚI cho HK2:

1. Đàn T'rưng (T'rưng-HK2-CD5 [15:30 chiều thứ 5]);

2. Đàn BÂU (Bau-HK2-A6[8g sáng thứ 6]);

3. Hòa âm 1A (LTG5-HK2-B7[10g sáng thứ 7]);

4. Hòa âm 1B(LTG6-HK2-A2[8g sáng thứ 2]);

5. Hòa âm 2B (LTG7-HK2-B2[10g sáng thứ 2]

(Nghỉ TẾT nguyên đán từ thứ 2, 29/01/2024, học lại ngày  thứ 2, 19/02/2024)
Có những môn căn bản học suốt cả 2 HK như XA1,2,3; TN1,2,3; ĐK1,2,3. Có những môn học trong từng HK, khi xong HK1(QN1) thì phải ghi danh tiếp học lại môn đó trong HK2; hay học lên cấp trên hoặc học sang môn khác trong HK2.
một số môn học TRỰC TUYẾN*(online) và một số môn học TRỰC TIẾP (tại lớp);(Ghi chú: Chữ A=> [~8-9g45]; Chữ B=>[~10-11g45]; Chữ C=>[~ 14-16g]; Chữ D=>[~16-18g]; Chữ T=>[~17-21g]); số đi sau các chữ chỉ ngày thứ mấy trong tuần [1=CN; 2=thứ 2; 3 là thứ 3...Td: XA1-QN-C1/T2 có nghĩa là môn Xướng âm 1, học Quanh năm cả 2 HK, từ 2-4g30 chiều Chúa nhật hoặc Tối thứ 2; Td: ORG1-QN1-D1 nghĩa là môn Organ1 học QN1(=HK1) chiều 4g30-6g30 ngày Chúa nhật]...)

MÔN XA1 + XA2 là MÔN BẮT BUỘC cho mọi học viên muốn bắt đầu học nhạc, học hát, học đàn, học điều khiển, học sáng tác...
Cuối khoá nhạc, có kiểm tra bắt buộc, và phải đủ điểm chuẩn mới được lên lớp theo điều kiện đặt ra cho từng môn
Chương trình dài hạn quanh năm tạo điều kiện cho hv có thể học nhiều môn trong 1 tuần. Ví dụ:
1. XA1-QN-CD1 + TN1-QN-T6 + ĐK1-QN-T6/(ORG1-QN1-D1 + ORG2-QN2-D1) + LTG5-QN2-A7) và Thi LCM Theory Grade 5+ PiaLCM1,  hoặc
2. XA2-QN-CD1 + TN2-QN-T3 + ĐK2-QN-T3/ (Org3-QN1-B1) + PiaLCM, Nhạc cụ khác (Ghita/Sáo/Tranh/T'rưng...)+ LNVT1-B7 + LTG5/6-QN1-A/B7 + LSAN1-QN1-A7; hoặc
3. XA3-QN-CD1 + TN3-QN-T2 + ĐK3-QN-T2/(ORG5_6)+ LTG7_8 + LSAN2_3 + ST1, Nhạc cụ khác; hoặc
4. DipLCM+ ĐÂ, LTG6_7; LSAN4_5., ST2 .hoặc
5. Phối Khí + LNVT2 + ALCM (in conducting/in piano/electronic Organ Teaching/Performance/in Musicianship/in Church Music...)
6. LLCM...

 

Là môn bắt buộc mọi học viên đều phải học. Bao gồm môn Nhạc lý, Ký âm và Xướng Âm cấp 1
Nội dung: ▫Nhạc lý (NLCB 0-4) và Ký xướng âm cấp 1: học CM + Am (+ thang âm có 3#/4b); Nghe và ký âm giai điệu +Nghe 3 h.âm chính bậc I-IV-V.
▫Phân tích bài, đoạn, câu nhạc. 96 tiết (Hè 24 buổi x 4 tiết; Quanh năm 32buổi x 3t).
▫Phần A: Thang Ngũ Âm Vị trí Đô, Điệu Xang & Xê
▫Phần B: Thang Thất Âm, Cung Đô Trưởng
▫Phần C: Thang âm Vị trí Đô, Điệu Xự / Thể Thứ
Điều kiện: Khả năng nghe cao độ + Org1
Là môn bắt buộc mọi học viên đều phải học. Bao gồm môn Nhạc lý, Ký âm và Xướng Âm cấp 1
Nội dung: ▫Nhạc lý (NLCB 0-4) và Ký xướng âm cấp 1: học CM + Am (+ thang âm có 3#/4b); Nghe và ký âm giai điệu +Nghe 3 h.âm chính bậc I-IV-V.
▫Phân tích bài, đoạn, câu nhạc. 96 tiết (Hè 24 buổi x 4 tiết; Quanh năm 32buổi x 3t).
▫Phần A: Thang Ngũ Âm Vị trí Đô, Điệu Xang & Xê
▫Phần B: Thang Thất Âm, Cung Đô Trưởng
▫Phần C: Thang âm Vị trí Đô, Điệu Xự / Thể Thứ
Điều kiện: Khả năng nghe cao độ + Org1
Nhạc lý - Ký Xướng Âm cấp 2. Lớp từ 20 học viên
Nội dung: ▫Nhạc lý (NLCB [4]-V-VII-VIII-IX) và Ký xướng âm cấp 2: học FM/Dm và GM/Em (+ thang âm có 6#/6b); Kỹ năng phân tích nhạc phẩm; Kỹ năng sơ khởi đặt Hợp âm vào 1 nhạc phẩm đơn giản; Nghe 3 chức năng hợp âm + hợp âm 7 + hợp âm phụ II và VI.
▫Tiểu sử một số tác giả có trong chương trình XA1-2(J.S.Bach, GF Handel, Mozart, Beethoven, Schubert, Chopin, R.Schumann...). Đánh bản hòa âm thang âm Do trưởng đi lên và xuống. 96 tiết (Hè 24 buổi x 4 tiết; QN 32b x 3t)

◾F/Dm ( FA Trưởng / Rê thứ )
▪Phần A: Thang Ngũ Âm Vị trí FA, Điệu Xang & Xê
▪Phần B: Thang Thất Âm Cung FA, Thể Trưởng
▪Phần C: Thang Ngũ & Thất Âm, Vị Trí FA, Điệu Xự / Thể Rê Thứ
◾G/Em ( XON Trưởng / Mi thứ )
▪Phần A: Thang Ngũ Âm Vị Trí XON Điệu Xang & Xê
▪Phần B: Thang Thất Âm Cung XON, Thể Trưởng
▪Phần C: Thang Ngũ & Thất Âm, Vị Trí XON, Điệu Xự / Thể Mi Thứ
Điều kiện: XÂ1 + Org2
Nhạc lý - Ký Xướng Âm cấp 2. Lớp từ 20 học viên
Nội dung: ▫Nhạc lý (NLCB [4]-V-VII-VIII-IX) và Ký xướng âm cấp 2: học FM/Dm và GM/Em (+ thang âm có 6#/6b); Kỹ năng phân tích nhạc phẩm; Kỹ năng sơ khởi đặt Hợp âm vào 1 nhạc phẩm đơn giản; Nghe 3 chức năng hợp âm + hợp âm 7 + hợp âm phụ II và VI.
▫Tiểu sử một số tác giả có trong chương trình XA1-2(J.S.Bach, GF Handel, Mozart, Beethoven, Schubert, Chopin, R.Schumann...). Đánh bản hòa âm thang âm Do trưởng đi lên và xuống. 96 tiết (Hè 24 buổi x 4 tiết; QN 32b x 3t)

◾F/Dm ( FA Trưởng / Rê thứ )
▪Phần A: Thang Ngũ Âm Vị trí FA, Điệu Xang & Xê
▪Phần B: Thang Thất Âm Cung FA, Thể Trưởng
▪Phần C: Thang Ngũ & Thất Âm, Vị Trí FA, Điệu Xự / Thể Rê Thứ
◾G/Em ( XON Trưởng / Mi thứ )
▪Phần A: Thang Ngũ Âm Vị Trí XON Điệu Xang & Xê
▪Phần B: Thang Thất Âm Cung XON, Thể Trưởng
▪Phần C: Thang Ngũ & Thất Âm, Vị Trí XON, Điệu Xự / Thể Mi Thứ
Điều kiện: XÂ1 + Org2
Nhạc Lý Ký Xướng ÂM cấp 3. Lớp 15 học viên.
Nội dung: ▫Nhạc lý (NLCB VI-X-XI-XII) và Ký xướng âm cấp 3: học DM/Bm và BbM/Gm (+thang âm có 5#/5b); Kỹ năng Phân tích nhạc phẩm, kỹ năng nghe Hợp âm chính và phụ (II, III, VI, VII) và ký âm 2 bè. Kỹ năng nâng cao đặt Hợp âm vào 1 nhạc phẩm.
▫Sơ lược Lịch sử âm nhạc Tây phương; 96 tiết (Hè 24b x 4t; QN 32b x 3t).

◾D/Bm ( RÊ Trưởng / Xi thứ )
▪Phần A: Thang Ngũ Âm Vị trí RÊ, Điệu Xang & Xê
▪Phần B: Thang Thất Âm Cung RÊ, Thể Trưởng
▪Phần C: Thang Ngũ & Thất Âm, VT RÊ/ Cung Rê, Điệu Xự/Minor Mode
◾Bb/Gm ( Xi Giáng Trưởng / Xon thứ )
▪Phần A: Thang Ngũ Âm Vị Trí Xib Điệu Xang & Xê
▪Phần B: Thang Thất Âm Cung Xib, Thể Trưởng
▪Phần C: Thang Ngũ & Thất Âm, VT Xib/ Cung Xib, Điệu Xự/Minor Mode
Điều kiện: XÂ2 + Org3
Nhạc Lý Ký Xướng ÂM cấp 3. Lớp 10 học viên.
Nội dung: ▫Nhạc lý (NLCB VI-X-XI-XII) và Ký xướng âm cấp 3: học DM/Bm và BbM/Gm (+thang âm có 5#/5b); Kỹ năng Phân tích nhạc phẩm, kỹ năng nghe Hợp âm chính và phụ (II, III, VI, VII) và ký âm 2 bè. Kỹ năng nâng cao đặt Hợp âm vào 1 nhạc phẩm.
▫Sơ lược Lịch sử âm nhạc Tây phương; 96 tiết (Hè 24b x 4t; QN 32b x 3t).

◾D/Bm ( RÊ Trưởng / Xi thứ )
▪Phần A: Thang Ngũ Âm Vị trí RÊ, Điệu Xang & Xê
▪Phần B: Thang Thất Âm Cung RÊ, Thể Trưởng
▪Phần C: Thang Ngũ & Thất Âm, VT RÊ/ Cung Rê, Điệu Xự/Minor Mode
◾Bb/Gm ( Xi Giáng Trưởng / Xon thứ )
▪Phần A: Thang Ngũ Âm Vị Trí Xib Điệu Xang & Xê
▪Phần B: Thang Thất Âm Cung Xib, Thể Trưởng
▪Phần C: Thang Ngũ & Thất Âm, VT Xib/ Cung Xib, Điệu Xự/Minor Mode
Điều kiện: XÂ2 + Org3
Nội dung: Ký năng cơ bản để nói/đọc diễn cảm (rõ lời, phân câu chiết tự, có tâm tình), và hát diễn cảm (“tròn vành, rõ chữ” và có tâm tình); 36t (Hè 9 buổi x 4t; QN 24b x 1t5)
Điều kiện: Khả năng hát + XÂ1 (+Org1)
Nội dung: Ký năng cơ bản để nói/đọc diễn cảm (rõ lời, phân câu chiết tự, có tâm tình), và hát diễn cảm (“tròn vành, rõ chữ” và có tâm tình); 36t (Hè 9 buổi x 4t; QN 24b x 1t5)
Điều kiện: Khả năng hát + XÂ1 (+Org1)
Lớp 20 học viên.
Nội dung: Nguyên tắc và Kỹ năng nâng cao để hát diễn cảm; hát theo tiết tấu khoáng đạt (không phân nhịp phách đều đặn) trong Bình ca; 64tiết ( QN 32b x 2t).
Điều kiện: TN1 + XA2 (+Org2)
Lớp 15 học viên.
Nội dung: Mở rộng âm vực; Dân ca ;Tiếng hát tự nhiên; các cách diễn âm, luyện Vibrato; 36 tiết (QN 24b x 1t5)
Điều kiện: TN2 + XA3 (+Org3)
Nên học XA1 trước. Học viên nào vững mới nên học song song với XA1 và TN1. Khi học XA1, cũng nên học song song Org1.
Nội dung: Kỹ năng Chọn bài hợp PV, Dọn bài, Tập dượt và Điều khiển các loại nhịp cơ bản; Thánh nhạc nhập môn1; 60 tiết (Hè 15b x 4t; QN 24b x 1t5 +8b x 3t)
Điều kiện: XÂ1 + TN1 (+ Org1)
Tối thiểu đủ 12-16 học viên, phải học XA2 + TN2 trước/song song ; Thu xếp học HA1A + B (=Luyện thi LCM Theory Grade 5 và Grade 6) và Organ2
Nội dung: Xướng âm, Phân tích, Phác họa TT nhạc Bình ca; Kỹ năng phân tích các nguồn diễn tả để trình tấu diễn cảm; Pha trộn Đánh nhịp với Phác hoạ tiết tấu trong nhạc mới; Thánh nhạc Nhập môn 2; 60 tiết (Hè 15b x 4t; QN 24bx1,5 +8b x 3t)
Điều kiện: ĐK1 + XÂ2 + TN2 + HA1 (+Org2)
Lớp 10-12 học viên.
Nội dung: Làm quen Đàn phím 1 (Keyboard/Piano): Dựa trên Methode Rose; Đệm đàn cơ bản1 (theo Methode Rose: Hợp âm + giai điệu); Hè 48 tiết (12 buổi x 4t); QN 35 tiết (14b x2,5t)
Điều kiện: XÂ1
Nội dung: Làm quen Đàn phím 2 (Keyboard: chọn tiếng ngân dài như Church Organ hoặc đàn hơi/đàn giây) Dựa trên Ecole d’Orgue ( tr.15-47): Kỹ năng nhìn đánh được các bài 2 bè loại dễ ; Đệm Đàn cơ bản 2 (theo Hải Linh) trên cùng 1 bàn phím; Hè 30 tiết (12 buổi x 2,5t); QN 35tiết (14b x 2,5t)
Điều kiện: XA1+ Org1 (hoặc tương đương)
Lớp 6-10 học viên. Electronic Organ.
Nội dung: Đánh và Đệm Thánh ca trên Quản cầm điện tử (Electronic Organ) : dựa trên LCM Step 1&2 + Dựa trên Ecole d’Orgue (tr.48-62): Kỹ năng nhìn đánh được bài 2-4 bè loại khó vừa trên đàn 2 bàn phím tay+1 bàn phím chân + Sử dụng phím chân biến cường. Đệm Hợp ca1 (Bản đệm đàn Hải Linh); Soạn lại bản đệm cho Quản cầm 3 bàn phím. Hè 60 tiết (24 buổi x 2,5t); QN 70 tiết (28b x 2,5t)
Điều kiện: Org2 + HÂ1/ LT_G5 +6
Lớp 6-10 học viên.
Nội dung: Đánh và Đệm Thánh ca trên Quản cầm điện tử (Electronic Organ):Dựa trên LCM Grade 1&2 + Dựa trên Ecole d’Orgue (tr.62-73; 87-90) + Đệm Hợp ca 2 (Bản đệm đàn Hải Linh); Hè 60 tiết (24 buổi x 2,5t); QN 70 tiết (28b x 2,5t)
Điều kiện: Org3 + LTG7+8
Lớp 6-10 học viên.
Nội dung: Đánh và Đệm Thánh ca trên Quản cầm điện tử (Electronic Organ): Dựa trên LCM Grade 3&4 + Ecole d’Orgue (tr.73-79; 90-93): Đệm Hợp ca 3 (Bản Đệm Đàn Hải Linh); Hè 60 tiết (24 buổi x 2,5t); QN 70 tiết (28b x 2,5t)
Điều kiện: Org4 + PK
Lớp 20 học viên.
Nội dung: Kỹ năng viết Hòa âm, 48 tiết [Hè 12 buổi x 4t; Quanh năm 16b x 3t] [HA1A (~LTG5); tiếp lên HÂ1B, 2A+B.
Học theo chương trình LCM Theory Grade 5-8. (LTG5= Luyện thi lấy chứng chỉ LCM Theory Grade 5, để có thể học tiếp LCM Grade 6-8, và thi DipLCM, ALCM, LLCM…
Điều kiện: Đã/đang XÂ2 + Org3
Lớp 05-10 học viên.
Nội dung: Kỹ năng viết Hòa âm, 48 tiết [Hè 12 buổi x 4t; Quanh năm 16b x 3t] [HA1A (~LTG5); tiếp lên HÂ1B, 2A+B.
Học theo chương trình LCM Theory Grade 5-8. (LTG5= Luyện thi lấy chứng chỉ LCM Theory Grade 5, để có thể học tiếp LCM Grade 6-8, và thi DipLCM, ALCM, LLCM…
Điều kiện: Đã/đang XÂ2 + Org3
Nội dung: Kỹ năng viết Hòa âm, 48 tiết [Hè 12 buổi x 4t; Quanh năm 16b x 3t] [HA1B(~LTG6); tiếp lên HÂ2A+B.
Học theo chương trình LCM Theory Grade 5-8.
Điều kiện: Đã/đang XÂ2 + Org3 ; đã học HA1A (~LTG5)
Nội dung: Kỹ năng viết Hòa âm, 48 tiết [Hè 12 buổi x 4t; Quanh năm 16b x 3t] [HA1B(~LTG6); tiếp lên HÂ2A+B.
Học theo chương trình LCM Theory Grade 5-8.
Điều kiện: Đã/đang XÂ2 + Org3 ; đã học HA1A (~LTG5)
Nội dung: Học Lý thuyết (Nhạc lý và Hòa âm) Grade 7.
Phần Hòa âm G7 tương ứng với Hòa âm 2A (năm 2, phần A)
Điều kiện: XA2_3; Org3; LSAN1
Nội dung: Học Lý thuyết (Nhạc lý và Hòa âm) Grade 7.
Phần Hòa âm G7 tương ứng với Hòa âm 2A (năm 2, phần A)
Điều kiện: XA2_3; Org3; LSAN1
Nội dung: Học Lý thuyết (Nhạc lý và Hòa âm) Grade 8.
Phần Hòa âm G8 tương ứng với Hòa âm 2B (năm 2 phần B)
Điều kiện: XA2_3; Org3; LSAN1+2
Sáng Tác 1_2
Nội dung: Sáng tác ca khúc; Phân tích Dân ca+Bình ca; QN 48t (16b x 3t)
Điều kiện: XÂ2+3 + HÂ1-2
1A+1B
Nội dung: Lịch sử Phát triển Âm Nhạc qua các thời kỳ. ~64t (Hè 24b x 2t5 (6b/tuần, t2-3-4-5-6-7): td 2-4g); 16b x 4t (4b/tuần, t3-4-5-6: td 2g-5g); 12b x 5t (3b/tuần, t2-4-6 hoặc t3-5-7: td 2-5g45); QN 32b x 2t (1b/tuần: td 2-3g30).
Điều kiện: XÂ2 + Org3 + HA1A_B(LTG5_6)
LSAN2: Lịch Sử Âm Nhạc 2A=Trung Cổ; 2B=Phục Hưng
Nội dung: Lịch sử Âm Nhạc chuyên sâu thời kỳ Trung Cổ & Phục Hưng + Phân tích và hưởng thức tác phẩm ~64t (QN: 32b x 2t; Hè: 25b x 2t5 hoặc 16b x 4t (thứ 2-4-6-7)
Điều kiện: LSAN1+XÂ2_3 + Org3_4 + HA2 (LTG7_8)
Sử dụng FINALE và SONAR
Nội dung: Viết và làm nhạc trên máy vi tính: từ bản nhạc đơn giản đến tổng phổ nhiều bè, nhiều nhạc cụ phức tạp, và từ đó làm nhạc cho nhiều mục đích khác nhau.
Điều kiện: Đã/ đang học XA1+Organ1 và tiến đến học LTG5,6,7,8; Phối khí
Sử dụng FINALE và SONAR
Nội dung: Viết và làm nhạc trên máy vi tính: từ bản nhạc đơn giản đến tổng phổ nhiều bè, nhiều nhạc cụ phức tạp, và từ đó làm nhạc cho nhiều mục đích khác nhau.
Điều kiện: Đã/ đang học XA1+Organ1 và tiến đến học LTG5,6,7,8; Phối khí
Nội dung: Sau khi đã đậu LCM Theory Grade 5, chuẩn bị các kỹ năng chuyên môn khác để có thể thi bằng LCM (Diploma: tương đương năm I Đại học âm nhạc; Asociate: tương đương Cao đẳng; Licentiate: tương đương cử nhân) về các ngành Teaching (Sư phạm nhạc cụ), Musicianship (Nhạc pháp), Conducting (Điều khiển), Church Music (Thánh nhạc)...
Điều kiện: XA3; Org3_4; LSAN1+....Chứng chỉ LCM Theory Grade 5.
Nội dung: Theo chương trinh Piano của LCM; mỗi học viên học với giáo viên 30': trả bài cũ và học bài mới
Điều kiện: XA1
✳SL tối đa: 7 🚫Đã đăng ký đủ
✳SL tối đa: 7 🚫Đã đăng ký đủ
✳SL tối đa: 5 🚫Đã đăng ký đủ
✳SL tối đa: 7 ✔Đã đăng ký: 5
✳SL tối đa: 7 ✔Đã đăng ký: 4
✳SL tối đa: 5 ✔Đã đăng ký: 4
✳SL tối đa: 7 ✔Đã đăng ký: 5
✳SL tối đa: 7 🚫Đã đăng ký đủ
✳SL tối đa: 5 ✔Đã đăng ký: 4
✳SL tối đa: 7 🚫Đã đăng ký đủ
✳SL tối đa: 5 ✔Đã đăng ký: 4
✳SL tối đa: 7 ✔Đã đăng ký: 6
✳SL tối đa: 7 🚫Đã đăng ký đủ
✳SL tối đa: 5 🚫Đã đăng ký đủ
✳SL tối đa: 7 ✔Đã đăng ký: 6
✳SL tối đa: 7 🚫Đã đăng ký đủ
✳SL tối đa: 5 ✔Đã đăng ký: 3
✳SL tối đa: 7 ✔Đã đăng ký: 4
✳SL tối đa: 7 ✔Đã đăng ký: 5
✳SL tối đa: 5 🚫Đã đăng ký đủ
✳SL tối đa: 7 ✔Đã đăng ký: 5
✳SL tối đa: 5 ✔Đã đăng ký: 4
Điều kiện: XA1_2; Org1_2
Nội dung: Theo chương trinh Piano của LCM, mỗi học viên 30'
Điều kiện: XA1
Điều kiện: XA1_2; Org1_2
Nội dung: Học Đàn Bầu với cô Trâm
Điều kiện: XA1_2; Org1_2
Chiều thứ 7, 2g-6g30
Điều kiện: XA1_2; Org1_2; LTG5
Điều kiện: XA1_2; Org1
✳SL tối đa: 5 🚫Đã đăng ký đủ
✳SL tối đa: 2
✳SL tối đa: 3 🚫Đã đăng ký đủ
✳SL tối đa: 5 ✔Đã đăng ký: 3
Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương