🎵 Danh Sách Khóa Học


Khoá Nhạc Dài Hạn Quanh Năm: Trực Tiếp và Online 🍀🔴 HK1[t2, 04-09=>t7, 23-12/2023] || HỌC KỲ 2[t3, 02-01 => CN, 19-05/2024; Nghỉ TẾT TA: t2, 29-01=>CN, 18-02/2024]

Mã: QN2023 Hết hạn ghi danh
Xem mô tả khóa học

Khoá Quanh Năm 2023/* (QN2023/*) gồm 2 học kỳ; HK1 từ Thứ Hai, 04/09/2023 ⇨ thứ 7, 23/12/2023; HK2 từ Thứ Hai, 02/01/2024 ⇨ CN, 19/05/2024

THÊM  MÔN MỚI cho HK2:

1. Đàn T'rưng (T'rưng-HK2-CD5 [15:30 chiều thứ 5]);

2. Đàn BÂU (Bau-HK2-A6[8g sáng thứ 6]);

3. Hòa âm 1A (LTG5-HK2-B7[10g sáng thứ 7]);

4. Hòa âm 1B(LTG6-HK2-A2[8g sáng thứ 2]);

5. Hòa âm 2B (LTG7-HK2-B2[10g sáng thứ 2]

(Nghỉ TẾT nguyên đán từ thứ 2, 29/01/2024, học lại ngày  thứ 2, 19/02/2024)
Có những môn căn bản học suốt cả 2 HK như XA1,2,3; TN1,2,3; ĐK1,2,3. Có những môn học trong từng HK, khi xong HK1(QN1) thì phải ghi danh tiếp học lại môn đó trong HK2; hay học lên cấp trên hoặc học sang môn khác trong HK2.
một số môn học TRỰC TUYẾN*(online) và một số môn học TRỰC TIẾP (tại lớp);(Ghi chú: Chữ A=> [~8-9g45]; Chữ B=>[~10-11g45]; Chữ C=>[~ 14-16g]; Chữ D=>[~16-18g]; Chữ T=>[~17-21g]); số đi sau các chữ chỉ ngày thứ mấy trong tuần [1=CN; 2=thứ 2; 3 là thứ 3...Td: XA1-QN-C1/T2 có nghĩa là môn Xướng âm 1, học Quanh năm cả 2 HK, từ 2-4g30 chiều Chúa nhật hoặc Tối thứ 2; Td: ORG1-QN1-D1 nghĩa là môn Organ1 học QN1(=HK1) chiều 4g30-6g30 ngày Chúa nhật]...)

MÔN XA1 + XA2 là MÔN BẮT BUỘC cho mọi học viên muốn bắt đầu học nhạc, học hát, học đàn, học điều khiển, học sáng tác...
Cuối khoá nhạc, có kiểm tra bắt buộc, và phải đủ điểm chuẩn mới được lên lớp theo điều kiện đặt ra cho từng môn
Chương trình dài hạn quanh năm tạo điều kiện cho hv có thể học nhiều môn trong 1 tuần. Ví dụ:
1. XA1-QN-CD1 + TN1-QN-T6 + ĐK1-QN-T6/(ORG1-QN1-D1 + ORG2-QN2-D1) + LTG5-QN2-A7) và Thi LCM Theory Grade 5+ PiaLCM1,  hoặc
2. XA2-QN-CD1 + TN2-QN-T3 + ĐK2-QN-T3/ (Org3-QN1-B1) + PiaLCM, Nhạc cụ khác (Ghita/Sáo/Tranh/T'rưng...)+ LNVT1-B7 + LTG5/6-QN1-A/B7 + LSAN1-QN1-A7; hoặc
3. XA3-QN-CD1 + TN3-QN-T2 + ĐK3-QN-T2/(ORG5_6)+ LTG7_8 + LSAN2_3 + ST1, Nhạc cụ khác; hoặc
4. DipLCM+ ĐÂ, LTG6_7; LSAN4_5., ST2 .hoặc
5. Phối Khí + LNVT2 + ALCM (in conducting/in piano/electronic Organ Teaching/Performance/in Musicianship/in Church Music...)
6. LLCM...

 


Lịch Công Giáo

Tuần này: Chúa Nhật thứ Ba Mùa Phục Sinh - Năm B

Video Thư viện ảnh

THÔNG TIN về  việc cải tạo các phòng học lầu 3 (nhà tiền chế trên Sân thượng)

THÔNG TIN về việc cải tạo các phòng học lầu 3 (nhà tiền chế trên Sân thượng)

20/04/2023

Từ năm 1990 tới nay, các Lớp Nhạc Quê Hương [1982, năm 2013, khi liên kết với Khoa Khảo thí của London College of Music, thuộc University of West London, đổi tên gọi là Viện Âm Nhạc Phan Sinh], chủ yếu dạy nhạc cố định tại Cộng Đoàn_Giáo Xứ Đakao.

Tin xem nhiều trong tháng

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương