Xướng Âm 2


Các bài Xướng Âm 2

24/03/2014 Xướng Âm 2

Bài 1_XÂ2: NGHE và ĐỌC Thang Ngũ âm thông thường, điệu Xang: FA-xon-LA-ĐÔ-rê-(FA) 🔸Phần A: Thang Ngũ Âm Vị trí FA, Điệu Xang & Xê ⇨ Tập "NGHE-ĐÁP-ĐỌC-GHI"

Bài khuyến học 07/03/2021 Xướng Âm 2, Tài Liệu Nội Bộ, Phần A

🎵 XÂ2 - Phần A: Thang Ngũ Âm Vị trí FA, Điệu Xang & Xê
❇ Bài 1: NGHE và ĐỌC Thang Ngũ âm thông thường, điệu Xang.
✔ Vị trí Fa, Điệu Xang / hệ thống 1: FA-xon-LA-ĐÔ-rê-(FA) (dấu trụ: FA-LA-ĐÔ, dấu phụ: xon, rê)
✔ Pycnon Fa-xon-la
✔ Điệu Xang / ~Bắc: hệ thống 1 ~ Vui (Xang/Major Pentatonic Mode in F)

Bài 2_XÂ2: NGHE và ĐỌC Thang Ngũ âm thông thường, điệu Xang. Biến cung hoa mỹ Xib 🔸Phần A: Thang Ngũ Âm Vị trí FA, Điệu Xang & Xê ⇨ Tập "NGHE-ĐÁP-ĐỌC-GHI"

Bài khuyến học 08/03/2021 Xướng Âm 2, Tài Liệu Nội Bộ, Phần A

🎵 XÂ2 - Phần A: Thang Ngũ Âm Vị trí FA, Điệu Xang & Xê
❇ Bài 2: NGHE và ĐỌC Thang Ngũ âm thông thường, điệu Xang. Biến cung hoa mỹ Xib.
✔ Vị trí Fa, điệu Xang / hệ thống 1: FA-xon-LA-ĐÔ-rê-(FA) (dấu trụ: FA-LA-ĐÔ, dấu phụ: xon, rê)
✔ Biến cung hoa mỹ: Xib (dấu thêu)

Bài 3_XÂ2: NGHE và ĐỌC Thang Ngũ âm thông thường, điệu Xê: XON-la-ĐÔ-RÊ-fa-(XON) 🔸Phần A: Thang Ngũ Âm Vị trí FA, Điệu Xang & Xê ⇨ Tập "NGHE-ĐÁP-ĐỌC-GHI"

10/03/2021 Xướng Âm 2, Tài Liệu Nội Bộ, Phần A

🎵 XÂ2 - Phần A: Thang Ngũ Âm Vị trí FA, Điệu Xang & Xê
❇ Bài 3: NGHE và ĐỌC Thang Ngũ âm thông thường, điệu Xê.
✔ Vị trí Fa, điệu Xê / hệ thống 3: XON-la-ĐÔ-RÊ-fa-XON (1-2-4-5-7-1*)
✔ Dấu trụ: XON-ĐÔ-RÊ, dấu phụ: la, fa

Bài 4_XÂ2: NGHE và ĐỌC Thang Ngũ âm thông thường, VT ĐÔ điệu Xang, chuyển qua VT FA, điệu Xê 🔸Phần A: Thang Ngũ Âm Vị trí FA, Điệu Xang & Xê ⇨ Tập "NGHE-ĐÁP-ĐỌC-GHI"

13/03/2021 Xướng Âm 2, Tài Liệu Nội Bộ, Phần A

🎵 XÂ2 - Phần A: Thang Ngũ Âm Vị trí FA, Điệu Xang & Xê
❇ Bài 4: NGHE và ĐỌC Thang Ngũ âm thông thường, Vị trí ĐÔ điệu Xang (Đô-rê-MI-XON), chuyển qua Vị trí FA, điệu Xê (XON-la-ĐÔ-RÊ-fa-XON) xen kẽ với các câu đáp "Hụ à khoan..." ở Vị trí ĐÔ, điệu Xang.
✔ Vị trí Đô, điệu Xang / hệ thống 1: ĐÔ-rê-MI-XON-la-ĐÔ. Dấu trụ: ĐÔ-MI-XON, dấu phụ: rê, la
✔ Vị trí Fa, điệu Xê / hệ thống 3: XON-la-ĐÔ-RÊ-fa-XON (1-2-4-5-7-1*). Dấu trụ: XON-ĐÔ-RÊ, dấu phụ: la, fa

Bài 5_XÂ2: NGHE và ĐỌC Thang Thất âm, VT FA, điệu Trưởng 🔸Phần B: Thang Thất Âm Cung FA, Thể Trưởng ⇨ Tập "NGHE-ĐÁP-ĐỌC-GHI"

17/03/2021 Xướng Âm 2, Tài Liệu Nội Bộ, FM - Phần B

🎵 XÂ2 - Phần B: Thang Thất Âm Cung FA, Thể Trưởng
❇ Bài 5: NGHE và ĐỌC Thang Thất âm, VT FA, điệu Trưởng
✔ Vị trí FA / cung FA (in F key)
✔ Điệu Trưởng / ~Xang (major mode): FA-xon-LA-xib-ĐÔ-rê-mi-[FA]

Bài 6_XÂ2: NGHE và ĐỌC Thang Thất âm, cung Fa Trưởng, chuyển qua cung Đô Trưởng 🔸Phần B: Thang Thất Âm Cung FA, Thể Trưởng ⇨ Tập "NGHE-ĐÁP-ĐỌC-GHI"

21/03/2021 Xướng Âm 2, Tài Liệu Nội Bộ, FM - Phần B

🎵 XÂ2 - Phần B: Thang Thất Âm Cung FA, Thể Trưởng
❇ Bài 6: NGHE và ĐỌC Thang Thất âm, cung Fa Trưởng, chuyển qua cung Đô Trưởng
✔ Cung Fa Trưởng (1b: 1 giáng)
✔ chuyển qua cung Đô Trưởng (không thăng, không giáng)

Bài 7_XÂ2: NGHE và ĐỌC Thang Thất âm cung FM, chuyển lên cung BbM và trở lại cung FM 🔸Phần B: Thang Thất Âm Cung FA, Thể Trưởng ⇨ Tập "NGHE-ĐÁP-ĐỌC-GHI"

23/03/2021 Xướng Âm 2, Tài Liệu Nội Bộ, FM - Phần B

🎵 XÂ2 - Phần B: Thang Thất Âm Cung FA, Thể Trưởng
❇ Bài 7: NGHE và ĐỌC Thang Thất âm cung FM, chuyển lên cung BbM và trở lại cung FM
✔ Cung Fa Trưởng FM (xib)
✔ chuyển lên cung Xi giáng Trưởng BbM (xib và mib)
✔ và trở lại cung Fa Trưởng

Bài 8_XÂ2: NGHE và ĐỌC Thang Thất âm F#M (6 dấu thăng) 🔸Phần B: Thang Thất Âm Cung FA, Thể Trưởng ⇨ Tập "NGHE-ĐÁP-ĐỌC-GHI"

23/03/2021 Xướng Âm 2, Tài Liệu Nội Bộ, FM - Phần B

🎵 XÂ2 - Phần B: Thang Thất Âm Cung FA, Thể Trưởng
❇ Bài 8: NGHE và ĐỌC Thang Thất âm F#M (6 dấu thăng). Đổi dấu hóa: đọc FM với 1b, thay vì đọc F#M với 6#
✔ Nguyên tắc đổi dấu hóa: 6# (F#M) đọc như 1b (FM)
✔ và 6b (GbM) đọc như 1# (GM)

Bài 9_XÂ2: Thang Ngũ âm Vị trí Fa, điệu Xự (hệ thống 2) 🔸Phần C: Thang Ngũ & Thất Âm, Vị Trí FA, Điệu Xự ⇨ Tập "NGHE-ĐÁP-ĐỌC-GHI"

27/03/2021 Xướng Âm 2, Tài Liệu Nội Bộ, FM - Phần C

🎵 XÂ2 - Phần C: Thang Ngũ & Thất Âm, Vị Trí FA, Điệu Xự / Minor Mode
❇ Bài 9: Thang Ngũ âm Vị trí Fa, điệu Xự (hệ thống 2)
✔ Vị trí Fa, Điệu Xự / hệ thống 2: RÊ-FA-xon LA-đô-RÊ (dấu trụ: RÊ-FA-LA, dấu phụ: xon, đô)

Bài 10_XÂ2: Thang Ngũ âm Vị trí Fa, điệu Xê pha trộn điệu Xự (hệ thống 3+2) 🔸Phần C: Thang Ngũ & Thất Âm, Vị Trí FA, Điệu Xự ⇨ Tập "NGHE-ĐÁP-ĐỌC-GHI"

27/03/2021 Xướng Âm 2, Tài Liệu Nội Bộ, FM - Phần C

🎵 XÂ2 - Phần C: Thang Ngũ & Thất Âm, Vị Trí FA, Điệu Xự / Minor Mode
❇ Bài 10: Thang Ngũ âm Vị trí Fa, điệu Xê pha trộn điệu Xự (hệ thống 3+2)
✔ Điệu Xự / hệ thống 2: RÊ-FA-xon LA-đô-RÊ (dấu trụ: RÊ-FA-LA, dấu phụ: xon, đô)
✔ Điệu Xê / hệ thống 3: XON-la-ĐÔ-RÊ-fa-XON (dấu trụ: XON-ĐÔ-RÊ, dấu phụ: la, fa)

Bài 11_XÂ2: Thang Ngũ âm Vị trí Fa, điệu Xự, Hơi Ví Dặm 🔸Phần C: Thang Ngũ & Thất Âm, Vị Trí FA, Điệu Xự ⇨ Tập "NGHE-ĐÁP-ĐỌC-GHI"

11/04/2021 Xướng Âm 2, Tài Liệu Nội Bộ, FM - Phần C

🎵 XÂ2 - Phần C: Thang Ngũ & Thất Âm, Vị Trí FA, Điệu Xự / Minor Mode
❇ Bài 11: Thang Ngũ âm Vị trí Fa, điệu Xự, Hơi Ví Dặm
✔ Điệu Xự / hệ thống 2: RÊ-FA-xon LA-đô-RÊ (dấu trụ: RÊ-FA-LA, dấu phụ: xon, đô)

Bài 12_XÂ2: Thang Thất âm (Vị trí Fa) rê thứ tự nhiên/ hòa âm/ giai điệu 🔸Phần C: Thang Ngũ & Thất Âm, Vị Trí FA, Điệu Xự ⇨ Tập "NGHE-ĐÁP-ĐỌC-GHI"

11/04/2021 Xướng Âm 2, Tài Liệu Nội Bộ, FM - Phần C

🎵 XÂ2 - Phần C: Thang Ngũ & Thất Âm, Vị Trí FA, Điệu Xự / Minor Mode
❇ Bài 12: Thang Thất âm (Vị trí Fa) rê thứ tự nhiên/ hòa âm/ giai điệu
✔ rê thứ (D minor / Dm / d)
✔ tự nhiên (natural) / hòa âm (harmonic) / giai điệu (melodic)

Bài 13_XÂ2: Thang Thất âm cung Fa, điệu Rê thứ tự nhiên. Pha trộn Thang Ngũ âm ngoại thường 🔸Phần C: Thang Ngũ & Thất Âm, Vị Trí FA, Điệu Xự ⇨ Tập "NGHE-ĐÁP-ĐỌC-GHI"

11/04/2021 Xướng Âm 2, Tài Liệu Nội Bộ, FM - Phần C

🎵 XÂ2 - Phần C: Thang Ngũ & Thất Âm, Vị Trí FA, Điệu Xự / Minor Mode
❇ Bài 13: Thang Thất âm cung Fa, thể/ điệu Rê thứ tự nhiên. Pha trộn Thang Ngũ âm ngoại thường, Vị Trí Fa, điệu Xự-Xê, Hơi Oán

Bài 14_XÂ2: Thang Thất âm cung Fa, điệu thứ tự nhiên; Chuyển sang Ngũ âm VT Fa, điệu Xự; Chuyển sang VT Rê ngũ âm và thất âm 🔸Phần C: Thang Ngũ & Thất Âm, Vị Trí FA, Điệu Xự ⇨ Tập "NGHE-ĐÁP-ĐỌC-GHI"

15/04/2021 Xướng Âm 2, Tài Liệu Nội Bộ, FM/ Dm - Phần C

🎵 XÂ2 - Phần C: Thang Ngũ & Thất Âm, Vị Trí FA, Điệu Xự / Minor Mode
❇ Bài 14: Thang Thất âm cung Fa, thể/ điệu thứ tự nhiên;
✔ Chuyển sang Ngũ âm Vị trí Fa, điệu Xự (hệ thống 2: RÊ-FA-xon LA-đô-RÊ ), Hơi Ví Dặm;
✔ Chuyển sang Vị trí Rê ngũ âm (Rê-mi-Fa#-LA-si-RÊ) và thất âm (RÊ-mi-Fa-xon-LA-xi-đô#-RÊ)

Bài 15_XÂ2: Thang Thất âm cung Fa, thứ tự nhiên, qua thứ hòa âm; Chuyển qua cung RÊ, trưởng tự nhiên, về lại thứ hòa âm 🔸Phần C: Thang Ngũ & Thất Âm, Vị Trí FA, Điệu Xự ⇨ Tập "NGHE-ĐÁP-ĐỌC-GHI"

15/04/2021 Xướng Âm 2, Tài Liệu Nội Bộ, FM/ Dm - Phần C

🎵 XÂ2 - Phần C: Thang Ngũ & Thất Âm, Vị Trí FA, Điệu Xự / Minor Mode
❇ Bài 15:Thang Thất âm cung Fa, thể/ điệu thứ tự nhiên, qua điệu thứ hòa âm;
✔ Chuyển qua cung RÊ, điệu trưởng tự nhiên, về lại điệu thứ hòa âm.
✔ Kết bằng quãng 3 Picardie (fa#)

Bài 16_XÂ2: Thang Ngũ âm thông thường Điệu Xang (XON-la-Xi-RÊ-mi-XON) 🔸Phần A: Thang Ngũ Âm Vị Trí XON Điệu Xang & Xê ⇨ Tập "NGHE-ĐÁP-ĐỌC-GHI"

17/04/2021 Xướng Âm 2, Tài Liệu Nội Bộ, GM/ Em - Phần A

🎵 XÂ2 - Phần A: Thang Ngũ Âm Vị Trí XON Điệu Xang & Xê
❇ Bài 16: Thang Ngũ âm thông thường (regular pentatonic scal) Điệu Xang
✔ Điệu Xang: hệ thống 1 (XON-la-Xi-RÊ-mi-XON)
✔ dấu trụ: XON-Xi-RÊ, dấu phụ: la, mi

Bài 17_XÂ2: Thang Ngũ âm thông thường, VT Đô, điệu Xê, chuyển sang VT Xon, điệu Xang 🔸Phần A: Thang Ngũ Âm Vị Trí XON Điệu Xang & Xê ⇨ Tập "NGHE-ĐÁP-ĐỌC-GHI"

22/04/2021 Xướng Âm 2, Tài Liệu Nội Bộ, GM/ Em - Phần A

🎵 XÂ2 - Phần A: Thang Ngũ Âm Vị Trí XON Điệu Xang & Xê
❇ Bài 17: Thang Ngũ âm thông thường (regular pentatonic scal), Vị trí Đô, điệu Xê, chuyển sang Vị trí Xon, điệu Xang
✔ Vị trí Đô, Điệu Xê / hệ thống 3: RÊ-mi-XON-LA-đô-RÊ (dấu trụ: RÊ-XON-LA, dấu phụ: mi, đô)
✔ Vị trí Xon, Điệu Xang / hệ thống 1: XON-la-XI-RÊ-mi-XON (dấu trụ: XON-XI-RÊ, dấu phụ: la, mi)

Bài 18_XÂ2: Thang Ngũ âm, VT Fa, Điệu Xự, chuyển vị qua VT Xon, Điệu Xê 🔸Phần A: Thang Ngũ Âm Vị Trí XON Điệu Xang & Xê ⇨ Tập "NGHE-ĐÁP-ĐỌC-GHI"

24/04/2021 Xướng Âm 2, Tài Liệu Nội Bộ, GM/ Em - Phần A

🎵 XÂ2 - Phần A: Thang Ngũ Âm Vị Trí XON Điệu Xang & Xê
❇ Bài 18: Thang Ngũ âm, Vị trí Fa, Điệu Xự, chuyển vị qua Vị trí Xon, Điệu Xê
✔ Vị trí Fa, Điệu Xự / hệ thống 2: RÊ-FA-xon LA-đô-RÊ (dấu trụ: RÊ-FA-LA, dấu phụ: xon, đô)
✔ Vị trí Xon, Điệu Xê / hệ thống 3: LA-xi-RÊ-MI-xon-LA (dấu trụ: LA-RÊ-MI, dấu phụ: xi, xon)

Bài 19_XÂ2: Thang Ngũ âm, VT Fa, chuyển vị tạm lên VT Xon, rồi trở về VT Fa + Thang Thất Âm XON trưởng 🔸Phần A: Thang Ngũ Âm Vị Trí XON Điệu Xang & Xê ⇨ Tập "NGHE-ĐÁP-ĐỌC-GHI"

24/04/2021 Xướng Âm 2, Tài Liệu Nội Bộ, GM/ Em - Phần A

🎵 XÂ2 - Phần A: Thang Ngũ Âm Vị Trí XON Điệu Xang & Xê
❇ Bài 19: Thang Ngũ âm, Vị trí Fa, Điệu Xự, có chuyển vị (CV) lên Vị trí Xon, Điệu Xang, rồi trở về Vị trí Fa, Điệu Xê + Thang Thất Âm XON trưởng: Fa# - Q.3T/t - Q.5đ - Rải Hợp âm
✔ Vị trí Fa, Điệu Xự / hệ thống 2: RÊ-FA-xon LA-đô-RÊ (dấu trụ: RÊ-FA-LA, dấu phụ: xon, đô)
✔ Vị trí Xon, Điệu Xang / hệ thống 1: XON-la-XI-RÊ-mi-XON (dấu trụ: XON-XI-RÊ, dấu phụ: la, mi)
✔ Vị trí Fa, Điệu Xê / hệ thống 3: XON-la-ĐÔ-RÊ-fa-XON (dấu trụ: XON-ĐÔ-RÊ, dấu phụ: la, fa)
✔ Thang Thất Âm XON trưởng: Fa# - Q.3T/t - Q.5đ - Rải Hợp âm
Một số môn "Khuyến học"
Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Album xem nhiều trong tháng

Các bài Xướng Âm 2

24/03/2014 73 Xướng Âm 2

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

09/03/2020

Allêluia là công thức phụng vụ, một quán ngữ Công giáo (cụm từ cố định) dùng để diễn tả NIỀM VUI. Trong Mùa Chay, GH Công Giáo Rôma kiêng không dùng nó, để dành đến Mùa Phục Sinh mới hát vang lên để biểu lộ niềm vui Phục Sinh...

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương