Thứ Hai, 05 Tháng Hai, 2018 223

Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A-B-C Lễ trọng

Các bản văn Kinh Thánh lấy từ bản dịch do Nhóm Phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng vụ thực hiện

LỄ CHÚA BA NGÔI NĂM A-B-C

Lễ Trọng

Ca nhập lễ                                                     

Chúc tụng Thiên Chúa là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, vì Người hằng xót thương chúng ta.

==========

NĂM A

Bài đọc 1                                                       Xh 34, 4b-6.8-9

Đức Chúa! Đức Chúa!
Thiên Chúa nhân hậu và từ bi.

Trích sách Xuất hành.

4b Khi ấy, ông Mô-sê thức dậy và lên núi Xi-nai theo lệnh của Đức Chúa, tay mang hai bia đá.

5 Đức Chúa ngự xuống trong đám mây và đứng đó với ông. Người xưng danh Người là Đức Chúa. 6 Đức Chúa đi qua trước mặt ông và xướng: “Đức Chúa! Đức Chúa! Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín”. 8 Ông Mô-sê vội vàng phục xuống đất thờ lạy 9 và thưa: “Lạy Chúa, nếu quả thật con được nghĩa với Chúa, thì xin Chúa cùng đi với chúng con. Dân này là một dân cứng đầu cứng cổ, nhưng xin Ngài tha thứ những lỗi lầm và tội lỗi của chúng con, và nhận chúng con làm cơ nghiệp của Ngài.”

Ðó là lời Chúa.

Ðáp ca                                                               Đn 3, 52+-56+

Đ. Xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời.

1) Lạy Chúa, chúc tụng Ngài là Thiên Chúa tổ tiên chúng con, xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời. Chúc tụng danh thánh Ngài vinh hiển, xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời.

Đ. Xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời.

2) Chúc tụng Chúa trong thánh điện vinh quang, xin dâng lời ca tụng tôn vinh muôn đời. Chúc tụng Chúa trên ngôi báu cửu trùng, xin dâng lời ca tụng suy tôn muôn đời.

Đ. Xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời.

3) Chúc tụng Chúa, Đấng ngự trên các thần hộ giá mà thấu nhìn vực thẳm, xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời. Chúc tụng Chúa trên vòm trời tận chốn cao xanh, xin dâng lời ca tụng tôn vinh muôn đời.

Đ. Xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời.

Bài đọc 2                                                         2 Cr 13, 11-13

Ân sủng của Chúa Giê-su Ki-tô,
tình thương của Chúa Cha,
và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần.

Trích thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gởi tín hữu Côrintô.

11 Thưa anh em, anh em hãy vui mừng và gắng nên hoàn thiện. Hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hoà. Như vậy, Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an, sẽ ở cùng anh em.

12 Anh em hãy hôn chào nhau cách thánh thiện. Mọi người thuộc dân thánh ở đây gửi lời chào anh em.

13 Cầu chúc toàn thể anh em được đầy tràn ân sủng của Chúa Giê-su Ki-tô, đầy tình thương của Thiên Chúa, và ơn hiệp thông của Thánh Thần. A-men.

Ðó là lời Chúa.

Tung hô Tin Mừng                                                x. Kh 1, 8

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Xin dâng lời tôn vinh chúc tụng, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa đã có, hiện có và đang đến, xin tôn vinh chúc tụng muôn đời. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng                                                             Ga 3, 16-18

Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian,
để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gio-an.

16 Khi ấy, Đức Giê-su nói với ông Ni-cô-đê-mô rằng: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. 18 Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa”.

Ðó là lời Chúa.

....................

NĂM B

Bài đọc 1                                                  Đnl 4, 32-34.39-40

Trên trời cao cũng như dưới đất thấp,
chính Đức Chúa là Thiên Chúa,
và ngoài Người ra, không có thần nào khác.

Trích sách Đệ nhị luật.

32 Khi ấy, ông Mô-sê nói với dân Ít-ra-en rằng: “Anh (em) cứ hỏi những thời xa xưa, thời có trước anh (em), từ ngày Thiên Chúa dựng nên con người trên mặt đất; cứ hỏi từ chân trời này đến chân trời kia: có bao giờ đã xảy ra chuyện vĩ đại như thế, hay có ai đã nghe điều giống như vậy chăng? 33 Có dân nào đã được nghe tiếng Thiên Chúa phán từ trong đám lửa như anh (em) đã nghe, mà vẫn còn sống không? 34 Hoặc có thần nào đã ra công đi chọn lấy cho mình một dân tộc từ giữa một dân tộc khác, đã dùng bao thử thách, dấu lạ, điềm thiêng và chinh chiến, đã dang cánh tay mạnh mẽ uy quyền, gây kinh hồn táng đởm, như Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đã làm cho anh em tại Ai-cập, trước mắt anh (em) không?

39 Vậy hôm nay, anh (em) phải biết và để tâm suy niệm điều này: trên trời cao cũng như dưới đất thấp, chính Đức Chúa là Thiên Chúa, chứ không có thần nào khác nữa. 40 Anh (em) phải giữ các thánh chỉ và mệnh lệnh của Người, mà hôm nay tôi truyền cho anh (em); như vậy anh (em) và con cháu anh (em) sau này sẽ được hạnh phúc, và anh (em) sẽ được sống lâu trên đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), vĩnh viễn ban cho anh (em).”

Ðó là lời Chúa.

Ðáp ca                                Tv 32, 4-5.6 và 9.18-19.20 và 22

Đ. Hạnh phúc thay dân nào Chúa chọn làm gia nghiệp.

1) Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng, mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương Chúa chan hoà mặt đất.

Đ. Hạnh phúc thay dân nào Chúa chọn làm gia nghiệp.

2) Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời, một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú. Vì Người đã phán, và muôn loài xuất hiện, Người ra lệnh truyền, tất cả được dựng nên.

Đ. Hạnh phúc thay dân nào Chúa chọn làm gia nghiệp.

3) Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết, và nuôi sống trong buổi cơ hàn.

Đ. Hạnh phúc thay dân nào Chúa chọn làm gia nghiệp.

4) Tâm hồn chúng tôi đợi trông Chúa, bởi Người luôn che chở phù trì. Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.

Đ. Hạnh phúc thay dân nào Chúa chọn làm gia nghiệp.

Bài đọc 2                                                             Rm 8, 14-17

Anh em đã lãnh nhận Thần Khí
làm cho anh em nên nghĩa tử,
nhờ đó chúng ta được kêu lên: Ap-ba! Cha ơi!

Trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gởi tín hữu Rôma.

14 Thưa anh em, phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa. 15 Phần anh em, anh em đã không lãnh nhận Thần Khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên: “Áp-ba! Cha ơi!” 16 Chính Thần Khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. 17 Vậy đã là con, thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế, thì tức

là đồng thừa kế với Đức Ki-tô; vì một khi cùng chịu đau khổ với Người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với Người.

Ðó là lời Chúa.

Tung hô Tin Mừng                                                x. Kh 1, 8

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Xin dâng lời tôn vinh chúc tụng, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa đã có, hiện có và đang đến, xin tôn vinh chúc tụng muôn đời. Ha-lê-lui-a.

 

Tin Mừng                                                           Mt 28, 16-20

Anh em hãy làm phép rửa cho muôn dân,
nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Matthêu.

16 Hôm ấy, mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. 17 Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. 18 Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. 19 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, 20 dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”

Ðó là lời Chúa.

....................

NĂM C

Bài đọc 1                                                              Cn 8, 22-31

Trước khi có mặt đất,
Đức Khôn Ngoan đã được sinh ra.

Trích sách Châm ngôn.

22 Hãy nghe đây lời minh định của Đức Khôn Ngoan: “Đức Chúa đã dựng nên ta như tác phẩm đầu tay của Người, trước mọi công trình của Người từ thời xa xưa nhất. 23 Ta đã được tấn phong từ đời đời, từ nguyên thuỷ, trước khi có mặt đất. 24 Khi chưa có các vực thẳm, khi chưa có mạch nước tràn đầy, ta đã được sinh ra.

25 Trước khi núi non được đặt nền vững chắc, trước khi có gò nổng, ta đã được sinh ra, 26 khi Đức Chúa chưa làm ra mặt đất với khoảng không, và những hạt bụi đầu tiên tạo nên vũ trụ. 27 Đã có ta hiện diện khi Người thiết lập cõi trời, khi Người vạch một vòng tròn trên mặt vực thẳm, 28 khi Người làm cho mây tụ lại ở trên cao và cho các mạch nước vọt lên từ vực thẳm, 29 khi Người định ranh giới cho biển, để nước khỏi tràn bờ, khi Người đặt nền móng cho đất. 30 Ta hiện diện bên Người như tay thợ cả. Ngày ngày ta là niềm vui của Người, trước mặt Người, ta không ngớt vui chơi, 31 vui chơi trên mặt đất, ta đùa vui với con cái loài người”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp ca                                                         Tv 8, 4-5.6-7.8-9

Đ. Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu.

1) Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, thì con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm?

Đ. Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu.

2) Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy, ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới chân.

Đ. Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu.

3) Nào chiên bò đủ loại, nào thú vật ngoài đồng, nào chim trời cá biển, mọi loài ngang dọc khắp trùng dương.

Đ. Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu.

Bài đọc 2                                                                 Rm 5, 1-5

Do tình yêu mà Thánh Thần đổ vào lòng ta,
ta đến cùng Chúa Cha nhờ Đức Ki-tô.

Trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gởi tín hữu Rôma.

1 Thưa anh em, một khi đã được nên công chính nhờ đức tin, chúng ta được bình an với Thiên Chúa, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. 2 Vì chúng ta tin, nên Đức Giê-su đã mở lối cho chúng ta vào hưởng ân sủng của Thiên Chúa, như chúng ta đang được hiện nay; chúng ta lại còn tự hào về niềm hy vọng được hưởng vinh quang của Thiên Chúa. 3 Nhưng không phải chỉ có thế; chúng ta còn tự hào khi gặp gian truân, vì biết rằng: ai gặp gian truân thì quen chịu đựng; 4 ai quen chịu đựng, thì được kể là người trung kiên; ai được công nhận là trung kiên, thì có quyền trông cậy. 5 Trông cậy như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta.

Ðó là lời Chúa.

Tung hô Tin Mừng                                                x. Kh 1, 8

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Xin dâng lời tôn vinh chúc tụng, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa đã có, hiện có và đang đến, xin tôn vinh chúc tụng muôn đời. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng                                                           Ga 16, 12-15

Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy;
Thần Khí sẽ lấy những gì là của Thầy,
mà loan báo cho anh em.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gio-an.

12 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. 13 Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. 14 Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. 15 Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em”.

Ðó là lời Chúa.

==========

Ca hiệp lễ                                                                     Gl 4, 6

Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần Khí của con mình, đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: “Ápba, Cha ơi!”.

Bài viết khác

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương