Thứ Hai, 05 Tháng Hai, 2018 480

25-3 Lễ Truyền Tin

Các bản văn Kinh Thánh lấy từ bản dịch do Nhóm Phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng vụ thực hiện

Ngày 25 tháng ba

LỄ TRUYỀN TIN
Lễ trọng

Ca nhập lễ                                                              Dt 10, 5.7

Khi vào trần gian Đức Ki-tô nói: “Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài”.

Bài đọc 1                                                       Is 7, 10-14; 8,10

Này đây người trinh nữ sẽ mang thai.

Trích sách ngôn sứ I-sai-a.

7.10 Khi ấy, Đức Chúa sai ngôn sứ I-sai-a

   nói với vua A-khát rằng:

11 “Ngươi cứ xin Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi

   ban cho ngươi một dấu

   dưới đáy âm phủ hoặc trên chốn cao xanh.”

12 Vua A-khát trả lời:

   “Tôi sẽ không xin,

   tôi không dám thử thách Đức Chúa.”

13 Ông I-sai-a bèn nói: “Nghe đây, hỡi nhà Đa-vít!

   Các ngươi làm phiền thiên hạ chưa đủ sao,

   mà còn muốn làm phiền cả Thiên Chúa của tôi nữa?

14 Vì vậy,

   chính Chúa Thượng sẽ ban cho các ngươi một dấu:

   Này đây người trinh nữ sẽ mang thai,

   sẽ sinh hạ con trai,

   và đặt tên là Em-ma-nu-en.

8.10 Nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.”

Ðó là lời Chúa.

Ðáp ca                                                Tv 39, 7-8a.8b-9.10.11

Đ. Lạy Chúa, này con đến để thực thi ý Ngài.

1) Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật, nhưng đã mở tai con; lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi, con liền thưa: Này con xin đến!

Đ. Lạy Chúa, này con đến để thực thi ý Ngài.

2) Trong sách có lời chép về con, rằng: con thích làm theo thánh ý, và ấp ủ luật Chúa trong lòng, lạy Thiên Chúa của con.

Đ. Lạy Chúa, này con đến để thực thi ý Ngài.

3) Đức công chính của Ngài, con loan truyền giữa lòng đại hội; lạy Chúa, Ngài từng biết: con đâu có ngậm miệng làm thinh.

Đ. Lạy Chúa, này con đến để thực thi ý Ngài.

4) Đức công chính của Ngài, con chẳng giữ riêng lòng mình biết; nhưng con đã nói lên đức trung tín và ơn cứu độ của Ngài, chẳng giấu giếm chi cùng đại hội, rằng Ngài thành tín và yêu thương.

Đ. Lạy Chúa, này con đến để thực thi ý Ngài.

Bài đọc 2                                                                Dt 10, 4-10

Sách Thánh đã chép về con:
Lạy Thiên Chúa, con đến để thực thi ý Ngài.

Trích thư gởi tín hữu Do-thái.

4 Thưa anh em, máu các con bò, con dê không thể nào xoá được tội lỗi. 5 Vì vậy, khi vào trần gian, Đức Ki-tô nói: Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. 6 Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. 7 Bấy giờ con mới thưa: Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài, như Sách Thánh đã chép về con.

8 Trước hết, Đức Ki-tô nói: Hy lễ và hiến tế, lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa đã chẳng ưa, chẳng thích, mà đó chính là những thứ của lễ được dâng tiến theo Lề Luật truyền. 9 Rồi Người nói: Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài. Thế là Người bãi bỏ các lễ tế cũ mà thiết lập lễ tế mới. 10 Theo ý đó, chúng ta được thánh hoá nhờ Đức Giê-su Ki-tô đã hiến dâng thân mình làm lễ tế, chỉ một lần là đủ.

Ðó là lời Chúa.

Tung hô Tin Mừng                                                Ga 1, 14a

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ngôi Lời đã trở nên người phàm, và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng                                                             Lc 1, 26-38

Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca.

26 Khi ấy, bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

30 Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!”

35 Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. 37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói với sứ thần: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Ðó là lời Chúa.

Ca hiệp lễ                                                                    Is 7, 14

Này đây Trinh Nữ sẽ thụ thai, và sinh hạ con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en.

Bài viết khác

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương