Thứ Bảy, 10 Tháng Hai, 2018 1.483

Lễ Giao Thừa (Đêm 30 Tết Âm Lịch)

Các bản văn Kinh Thánh lấy từ bản dịch do Nhóm Phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng vụ thực hiện

THÁNH LỄ GIAO THỪA

Ca nhập lễ                                                              Tv 133, 3

Cúi xin Đấng tạo thánh trời đất, xuống cho đoàn con muôn ngàn phúc cả từ núi thánh Sion.

Bài Đọc 1                                                              Ds 6, 22-27

“Họ sẽ kêu cầu danh Ta trên con cái Israel
 và Ta sẽ chúc lành cho chúng”.

Trích sách Dân Số.

Chúa phán cùng Môsê rằng: “Hãy nói với Aaron và con cái nó rằng: Các ngươi hãy chúc lành cho con cái Israel; hãy nói với chúng thế này: 'Xin Chúa chúc lành cho con, và gìn giữ con. Xin Chúa tỏ nhan thánh Chúa cho con, và thương xót con. Xin Chúa ghé mặt lại cùng con, và ban bằng yên cho con'. Họ sẽ kêu cầu danh Ta trên con cái Israel, và Ta sẽ chúc lành cho chúng”.

Đó là lời Chúa.

 

Đáp Ca                                           Tv 112, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8

Đ. Nguyện danh Chúa được chúc tụng từ bây giờ và cho đến muôn đời (c. 2).

1) Hãy ngợi khen, hỡi những người tôi tớ Chúa, chư vị hãy ngợi khen danh Chúa. Nguyện danh Chúa được chúc tụng từ bây giờ và cho đến muôn đời.

Đ. Nguyện danh Chúa được chúc tụng từ bây giờ và cho đến muôn đời (c. 2).

2) Từ mặt trời mọc lên tới khi lặn xuống, nguyện cho danh Chúa được ngợi khen. Chúa siêu việt trên hết thảy chư dân, trên muôn cõi trời, là vinh quang của Chúa.

Đ. Nguyện danh Chúa được chúc tụng từ bây giờ và cho đến muôn đời (c. 2).

3) Ai được như Thiên Chúa chúng tôi, Người ngự trên nơi cao thẳm, và Người để mắt nhìn coi, khắp cả trên trời dưới đất?

Đ. Nguyện danh Chúa được chúc tụng từ bây giờ và cho đến muôn đời (c. 2).

4) Người nâng cao kẻ túng thiếu từ chỗ bụi tro, và cất nhắc bạn cơ bần từ nơi phẩn thổ, hầu cho họ ngồi với những bậc quân vương, với những bậc quân vương của dân Người.

Đ. Nguyện danh Chúa được chúc tụng từ bây giờ và cho đến muôn đời (c. 2).

 

Bài Đọc 2                                                           1 Tx 5, 16-24

“Thần trí, linh hồn và thể xác anh em
được gìn giữ cho tới ngày Chúa đến”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phao-lô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica.

Anh em thân mến, anh em hãy vui mừng luôn. Hãy cầu nguyện không ngừng. Trong mọi việc, hãy cảm tạ Chúa. Vì đó là thánh ý Thiên Chúa về tất cả anh em trong Chúa
Giê-su Ki-tô. Đừng dập tắt Thánh Thần; đừng khinh khi các lời tiên tri, nhưng hãy nghiệm xét mọi sự, điều gì tốt hãy giữ lại. Hãy tránh xa sự dữ dưới mọi hình thức. Xin chính Thiên Chúa bình an thánh hoá anh em toàn diện, để thần trí, linh hồn và thể xác anh em được gìn giữ toàn vẹn trong ngày Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng ta ngự đến. Đấng đã kêu gọi anh em, chính Người là Đấng Trung Tín. Chính Người sẽ thực hiện. Thưa anh em, xin anh em cũng cầu nguyện cho chúng tôi nữa. Tất cả anh em hãy hôn chào nhau một cách thánh thiện. Chúc anh em được đầy ân sủng của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta!

Đó là lời Chúa.

Alleluia (Mùa Chay: bỏ Alleluia)              1 Sb 29, 10. 11b

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa là Thiên Chúa Israel tổ phụ chúng con, Chúa đáng được chúc tụng; mọi tạo vật trên trời dưới đất đều là của Chúa. - Alleluia.

 

Phúc Âm                                                                Mt 5, 1-10

“Hãy vui mừng hoan hỉ,
vì phần thưởng sung mãn dành cho các con trên trời”.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giê-su thấy dân chúng thì Người lên núi. Người ngồi xuống và các môn đệ đến gần. Người liền mở miệng mà giảng dạy rằng: “Phúc thay những kẻ có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay những kẻ hiền lành, vì họ sẽ được đất làm cơ nghiệp. Phúc thay những kẻ than khóc, vì họ sẽ được an ủi. Phúc thay những kẻ đói khát công chính, vì họ sẽ được no đủ. Phúc thay những kẻ biết thương xót, vì họ sẽ được thương xót. Phúc thay những kẻ có lòng trong sạch, vì họ sẽ được thấy Thiên Chúa. Phúc thay những kẻ gây hoà thuận, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay những kẻ bị bắt bớ vì sự công chính, vì Nước Trời là của họ”.

Đó là lời Chúa.

Hoặc đọc                                                                Mt 7, 7-11

“Ai xin thì sẽ được”.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: “Hãy xin thì sẽ được; hãy tìm thì sẽ gặp; hãy gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì bất cứ ai xin thì sẽ nhận được; ai tìm thì sẽ gặp; ai gõ cửa sẽ mở cho. Nào ai trong các con thấy con mình xin bánh, mà lại đưa cho nó hòn đá ư? Hay là nó xin con cá mà lại trao cho nó con rắn ư? Vậy nếu các con, dù là kẻ xấu, còn biết lấy của tốt mà cho con cái, thì huống chi Cha các con, Ðấng ở trên trời, sẽ ban những sự lành biết bao cho kẻ cầu khẩn Người?”

Ðó là lời Chúa.

Ca hiệp lễ                                                                   Dt 13, 8

Đức Giê-su Ki-tô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời. 

 

 

 

Bài viết khác

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương