Thứ Hai, 18 Tháng Mười Một, 2019 24

CANTATE DOMINO (Valentino Miserachs Grau - Cappella Victoria Jakarta)

Video nầy của Cappella Victoria Jakarta hát tương đối rõ và tốt.

Mở bản nhạc PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clip khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Video xem nhiều trong năm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương