Album


🎵 XÂ2 - Phần B: Thang Thất Âm Cung XON, Thể Trưởng
❇ Bài 23: Xướng Âm Dành Cho Mọi Người. Tập Ghép Lời vào nhạc
🎵 XÂ2 - Phần C: Thang Ngũ & Thất Âm, Vị Trí XON, Điệu Xự / Thể Mi Thứ (Minor Mode)
❇ Bài 24: Thang Ngũ âm, Vị Trí Xon, ĐIệu Xự (hệ thống 2): MI-XON-la-XI-rê-MI (dấu trụ: MI-XON-XI, dấu phụ: la, rê)
🎵 XÂ2 - Phần C: Thang Ngũ & Thất Âm, Vị Trí XON, Điệu Xự / Thể Mi Thứ (Minor Mode)
❇ Bài 25: Thang Ngũ âm, Vị Trí XON, Điệu Xự (hệ thống 2) + Điệu Xê (hệ thống 3)
✔ ĐIệu Xự (hệ thống 2): MI-XON-la-XI-rê-MI (dấu trụ: MI-XON-XI, dấu phụ: la, rê)
✔ ĐIệu Xê (hệ thống 3): LA-xi-RÊ-MI-xon-LA (dấu trụ: LA-RÊ-MI, dấu phụ: xi, xon)
🎵 XÂ2 - Phần C: Thang Ngũ & Thất Âm, Vị Trí XON, Điệu Xự / Thể Mi Thứ (Minor Mode)
❇ Bài 26: Thang Ngũ âm, Vị Trí XON, Điệu Xự (hệ thống 2) chuyển sang Điệu Xê (hệ thống 3) + Làm quen với dấu Fa# trong Thang Thất âm, Thể Mi thứ (MI-fa#-XON-la-XI)
➕ Thang Ngũ âm, Vị Trí XON
✔ ĐIệu Xự (hệ thống 2): MI-XON-la-XI-rê-MI (dấu trụ: MI-XON-XI, dấu phụ: la, rê)
✔ ĐIệu Xê (hệ thống 3): LA-xi-RÊ-MI-xon-LA (dấu trụ: LA-RÊ-MI, dấu phụ: xi, xon)
➕ Thang Thất âm, Vị Trí XON/ Cung XON, Thể Mi Thứ
✔ Mi thứ: MI-fa#-XON-la-XI
🎵 XÂ2 - Phần C: Thang Ngũ & Thất Âm, Vị Trí XON, Điệu Xự / Thể Mi Thứ (Minor Mode)
❇ Bài 27: Thang Thất âm, Vị Trí XON, thể Mi thứ (E minor / Em / e)
✔ Mi thứ: MI-fa#-XON-la-XI
✔ Tự nhiên: natural; Hòa âm: harmonic; Giai điệu: melodic
🎵 XÂ2 - Phần C: Thang Ngũ & Thất Âm, Vị Trí XON, Điệu Xự / Thể Mi Thứ (Minor Mode)
❇ Bài 28: Thang Thất âm, Vị Trí XON, Điệu Xự / Cung Mi thứ (E minor mode). Chuyển từ Em sang GM và trở về Em.
✔ Xon trưởng: XON-la-XI-đô-RÊ-mi-fa#-[XON]
✔ Mi thứ: MI-fa#-XON-la-XI-đô-rê-[MI]
🎵 XÂ2 - Phần C: Thang Ngũ & Thất Âm, Vị Trí XON, Điệu Xự / Thể Mi Thứ (Minor Mode)
❇ Bài 29: Thang Thất âm, VT XON, Điệu Xự / Cung Mi thứ. Thực tập cách Diễn âm.
✔ Mi thứ: MI-fa#-XON-la-XI-đô-rê-[MI]
✔ Cách Diễn âm (Articulations): Legato (Liền tiếng), Non-Legato (Không liền tiếng), Staccato (Rời nhẹ [hóp nhẹ bụng]), Marcato (Rời mạnh [Hóp mạnh])
🎵 XÂ2 - Phần C: Thang Ngũ & Thất Âm, Vị Trí XON, Điệu Xự / Thể Mi Thứ (Minor Mode)
❇ Bài 30: Thang Ngũ âm, VT XON, Điệu Xự (Hơi Nam Ai) chuyển sang Hơi Oán 3 và Oán 1
✔ Hơi Nam Ai: Mi-Xon-la-Xi-rê-Mi
✔ Hơi Oán 1: Mi-xon-la-Xi-đô-Mi
✔ Hơi Oán 3: Mi-xon-la-Xi-đô#-Mi
🎵 Thanh Nhạc Cấp 1 - ĐÀN ĐỆM LUYỆN THANH căn bản
♻ Phần A: MLT Căn Bản ( Mẫu Khởi Động: MKĐ + Mẫu Phát Âm: MPA )
♻ Phần B: MLT Thông Dụng (Mẫu Luyện Thanh: MLT)
🎵 Thanh Nhạc Cấp 1 - II. ĐÀN ĐỆM LUYỆN THANH căn bản
♻ Phần A: MLT Căn Bản ( Mẫu Khởi Động: MKĐ + Mẫu Phát Âm: MPA )
🎵 Thanh Nhạc Cấp 1 - II. ĐÀN ĐỆM LUYỆN THANH căn bản
♻ Phần B: Phần B: MLT Thông Dụng (Mẫu Luyện Thanh: MLT)
🎵 Thanh Nhạc Cấp 1
♻ Phần C: Các Bài Áp Dụng
🎵 Thanh Nhạc Cấp 1
♻ Phần Đọc Diễn Cảm
🎵 XÂ3 - Phần A: Thang Ngũ Âm Vị trí RÊ, Điệu Xang & Xê
❇ Bài 1: NGHE và ĐỌC Thang Ngũ âm thông thường, điệu Xang (hệ thống 1).
✔ Vị trí Rê, Điệu Xang / hệ thống 1: RÊ-mi-FA#-LA-xi-(RÊ) (dấu trụ: RÊ-FA#-LA, dấu phụ: mi, xi)
✔ Pycnon RÊ-mi-fa#
🎵 XÂ3 - Phần A: Thang Ngũ Âm Vị trí RÊ, Điệu Xang & Xê
❇ Bài 2: NGHE và ĐỌC Thang Ngũ âm thông thường, điệu Xang (hệ thống 1).
✔ Vị trí Rê, Điệu Xang / hệ thống 1: RÊ-mi-FA#-LA-xi-(RÊ) (dấu trụ: RÊ-FA#-LA, dấu phụ: mi, xi)
✔ Pycnon RÊ-mi-fa#
🎵 XÂ3 - Phần A: Thang Ngũ Âm Vị trí RÊ, Điệu Xang & Xê
❇ Bài 3: NGHE và ĐỌC Thang Ngũ âm thông thường, điệu Xang (hệ thống 1), điệu Xê (hệ thống 3)
[dấu Xon biến cung hoa mỹ - hoăc mượn cung từ Vị trí XON].
✔ Vị trí Rê: Pycnon RÊ-mi-fa#
✔ Điệu Xang / hệ thống 1: RÊ-mi-FA#-LA-xi-(RÊ) (dấu trụ: RÊ-FA#-LA, dấu phụ: mi, xi)
✔ Điệu Xê / hệ thống 3: MI-fa#-LA-XI-rê-(MI) (dấu trụ: MI-LA-XI, dấu phụ: fa#, rê)
🎵 XÂ3 - Phần A: Thang Ngũ Âm Vị trí RÊ, Điệu Xang & Xê
❇ Bài 4: NGHE và ĐỌC Thang Ngũ âm thông thường, điệu Xang (hệ thống 1)
Với dấu xon biến cung hoa mỹ (dấu qua: dấu bắc cầu).
Biến cung đô# ngoại thường.
✔ Vị trí Rê, Điệu Xang / hệ thống 1: RÊ-mi-FA#-LA-xi-(RÊ) (dấu trụ: RÊ-FA#-LA, dấu phụ: mi, xi). Pycnon RÊ-mi-fa#
✔ Ngũ âm ngoại thường Tây Nguyên: RÊ-FA#-(xon)-LA-đô#-RÊ
Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

21/05/2023

Từ năm 1990 tới nay, các Lớp Nhạc Quê Hương [từ 1982], năm 2013 liên kết với Khoa Khảo thí của London College of Music thuộc University of West London, được đổi tên gọi là Viện Âm Nhạc Phan Sinh, đã chủ yếu tập trung về Cộng đoàn_Giáo xứ Phanxicô...

Album xem nhiều trong tháng

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương