Album


🎵 XÂ3 - Phần B: Thang Thất Âm Cung RÊ, Thể Trưởng
❇ Bài 7: NGHE và ĐỌC Thang Thất âm, Cung Rê Trưởng [Vị Trí Rê, diệu Xang]
Chuyển qua Bm + Quãng 6T/t
🎵 XÂ3 - Phần B: Thang Thất Âm Cung RÊ, Thể Trưởng
❇ Bài 8: NGHE và ĐỌC Thang Ngũ âm ngoại thường, Vị Trí Fa, điệu Xự_Xê, Hơi Oán 2: Rê-fa#-XON-LA-xi-(RÊ)
🎵 XÂ3 - Phần C: Thang Ngũ & Thất Âm, VT RÊ/ Cung Rê, Điệu Xự/Minor Mode
❇ Bài 9: NGHE và ĐỌC Thang Ngũ âm Vị Trí Rê, điệu Xự (XI-RÊ-mi-FA#-la-XI) pha trộn điệu Xê (MI-fa#-LA-XI-rê-MI) (mode mixture)
🎵 XÂ3 - Phần C: Thang Ngũ & Thất Âm, VT RÊ/ Cung Rê, Điệu Xự/Minor Mode
❇ Bài 10: NGHE và ĐỌC Thang Ngũ âm Vị Trí Rê, điệu Xự (XI-RÊ-mi-FA#-la-XI) pha trộn điệu Xê (MI-fa#-LA-XI-rê-MI) hoặc điệu Xang (RÊ-mi-FA#-LA-xi-RÊ), hoăc chuyển qua Hơi Oán 1 (XI-rê-MI-FA#-xon#-XI)
🎵 XÂ3 - Phần C: Thang Ngũ & Thất Âm, VT RÊ/ Cung Rê, Điệu Xự/Minor Mode
❇ Bài 11: NGHE và ĐỌC Thang Ngũ âm Vị Trí Rê, điệu Xự (XI-RÊ-mi-FA#-la-XI) + điệu Xê (MI-fa#-LA-XI-rê-MI) ; chuyển lên Vị Trí La điệu Xang (La-xi-ĐÔ#-MI-fa#-LA), điệu Xê (XI-đô#-MI-FA#-la-XI)
🎵 XÂ3 - Phần C: Thang Ngũ & Thất Âm, VT RÊ/ Cung Rê, Điệu Xự/Minor Mode
❇ Bài 12: NGHE và ĐỌC Thang Thất âm, Cung Xi (~VT Rê), Thể thứ tự nhiên (b/Bm; h/Hm): XI-đô#-RÊ-mi-FA#-xon-la-XI; Thể thứ hòa âm (La#)
🎵 XÂ3 - Phần C: Thang Ngũ & Thất Âm, VT RÊ/ Cung Rê, Điệu Xự/Minor Mode
❇ Bài 13: NGHE và ĐỌC Thang Thất âm, Cung Xi (~VT Rê), Thể thứ tự nhiên (~Điệu Xự): XI-đô#-RÊ-mi-FA#-xon-la-XI; Thể thứ giai điệu: XI-đô#-RÊ-mi-FA#-xon#-la#-XI + Chuyển thể
🎵 XÂ3 - Phần C: Thang Ngũ & Thất Âm, VT RÊ/ Cung Rê, Điệu Xự/Minor Mode
❇ Bài 14: NGHE và ĐỌC Thang Thất âm, Cung Xi_Thể thứ hòa âm (XI-đô#-RÊ-mi-FA#-xon-la#-XI), Thể thứ giai điệu (XI-đô#-RÊ-mi-FA#-xon#-la#-XI) .
✔ Ngũ âm ngoại thường, VT Fa, điệu Xự (RÊ-FA-xon-LA-đô-RÊ), điệu Xê (XON-la-ĐÔ-RÊ-fa-XON), Hơi Oán 1 (RÊ-fa-XON-LA-xi-RÊ) _ Hơi Oán 2 (RÊ-fa#-XON-LA-xi-RÊ)
🎵 XÂ3 - Phần C: Thang Ngũ & Thất Âm, VT RÊ/ Cung Rê, Điệu Xự/Minor Mode
❇ Bài 15: NGHE và ĐỌC Thang Thất âm, Cung Xi, Thể thứ hòa âm (XI-đô#-RÊ-mi-FA#-xon-la#-XI), Thể thứ giai điệu (XI-đô#-RÊ-mi-FA#-xon#-la#-XI)
🎵 XÂ3 - Phần A: Thang Ngũ Âm Thông Thường Vị Trí Xib Điệu Xang & Xê
❇ Bài 16: NGHE và ĐỌC Thang Ngũ Âm TT, vị trí Xib, điệu Xang: XIb-đô-Rê-FA-xon-XIb với XIb, Rê, FA là dấu trụ; đô, xon là dấu phụ.
🎵 XÂ3 - Phần A: Thang Ngũ Âm Thông Thường Vị Trí Xib Điệu Xang & Xê
❇ Bài 17: NGHE và ĐỌC Thang Ngũ Âm TT, vị trí Xib, điệu Xang: XIb-đô-Rê-FA-xon-XIb với XIb, Rê, FA là dấu trụ; đô, xon là dấu phụ.
🎵 XÂ3 - Phần A: Thang Ngũ Âm Thông Thường Vị Trí Xib Điệu Xang & Xê
❇ Bài 18: NGHE và ĐỌC Thang Ngũ Âm TT, vị trí FA. Mượn cung Bb [của vị trí Xib], Điệu Xang+Xê.
✔ Điệu Xang: XIb-đô-Rê-FA-xon-XIb với XIb, Rê, FA là dấu trụ; đô, xon là dấu phụ.
✔ Điệu Xê: ĐÔ-rê-FA-XON-xib-ĐÔ với ĐÔ, FA, XON là dấu trụ; rê, xib là dấu phụ.
🎵 XÂ3 - Phần A: Thang Ngũ Âm Thông Thường Vị Trí Xib Điệu Xang & Xê
❇ Bài 19: NGHE và ĐỌC Thang Ngũ Âm TT, vị trí Bb, điệu Xê (ĐÔ-rê--FA-XON--xib-ĐÔ); chuyển vị F, điệu Xang (FA-xon-La-ĐÔ-rê-FA).
🎵 XÂ3 - Phần B: Thang Thất Âm Cung Xib, Thể Trưởng
❇ Bài 20: NGHE và ĐỌC Thang Thất Âm, cung XIb (Bb), Thể Trưởng tự nhiên + Các Bài Căn Bản
🎵 XÂ3 - Phần B: Thang Thất Âm Cung Xib, Thể Trưởng
❇ Bài 21: NGHE và ĐỌC Thang Thất Âm Bb, Q.3 + Q.4
🎵 XÂ3 - Phần B: Thang Thất Âm Cung Xib, Thể Trưởng
❇ Bài 22: NGHE và ĐỌC Thang Thất Âm Bb, Q.5
🎵 XÂ3 - Phần B: Thang Thất Âm Cung Xib, Thể Trưởng
❇ Bài 23: NGHE và ĐỌC Thang Thất Âm Bb, Hợp Âm Rải
🎵 XÂ3 - Phần C: Thang Ngũ Âm & Thất Âm, VT Xib/ Cung Xib, Điệu Xự (~Minor Mode) & Điệu Xê (~Xê Mode)
❇ Bài 24: NGHE và ĐỌC Thang Ngũ Âm thông thường, VT Xib, Điệu Xự trầm (plagal), Điệu Xự cao (authentic)
✔ Điệu Xự : XON-XIb-đô-RÊ-fa-XON
✔ Điệu Xự trầm (plagal) : RÊ-fa-XON-XIb-đô-RÊ
✔ Điệu Xự cao (authentic) : XON-XIb-đô-RÊ-fa-XON
✔ Điệu Xê : ĐÔ-rê-FA-XON-xib-ĐÔ
🎵 XÂ3 - Phần C: Thang Ngũ Âm & Thất Âm, VT Xib/ Cung Xib, Điệu Xự (~Minor Mode) & Điệu Xê (~Xê Mode)
❇ Bài 25: NGHE và ĐỌC Thang Ngũ Âm thông thường, VT Xib (Bb), Điệu Xự trầm (plagal mode); Hơi Hát Ví Nghệ Tĩnh
✔ Điệu Xự trầm (plagal) : RÊ-fa-XON-XIb-đô-RÊ
✔ Điệu Xự cao (authentic) : XON-XIb-đô-RÊ-fa-XON
Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Album xem nhiều trong tháng

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

09/03/2020

Allêluia là công thức phụng vụ, một quán ngữ Công giáo (cụm từ cố định) dùng để diễn tả NIỀM VUI. Trong Mùa Chay, GH Công Giáo Rôma kiêng không dùng nó, để dành đến Mùa Phục Sinh mới hát vang lên để biểu lộ niềm vui Phục Sinh...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương