Thánh Vịnh - Đáp Ca


Chúa Nhật 18 năm C - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

03/06/2016

Phúc thay ai có tâm hồn

Chúa Nhật 23 - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

05/06/2016

Xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời

Chúa Nhật 3 PS - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

03/06/2016

Đức Ki-Tô nay đã Phục Sinh

Thánh Ca I-sai-a - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

05/11/2015

ĐK 1 Này dân Xi-on nào hãy mừng rỡ reo hò (CNMV3C, Đức Mẹ thăm viếng) ĐK 2 Các bạn sẽ vui mừng sẽ vui mừng và hỷ hoan (Thánh Tâm Năm B, Bài đọc 5 canh thức PS)

Thánh Ca Ngợi Khen - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

23/10/2014

DK 1 Tôi mừng rỡ muôn phần (MV3B) , DK2 Lạy Đức Trinh Nữ Maria Mẹ thật diễm phúc (Lễ Đức Mẹ Mân Côi)

Thánh Vinh 1 - Phan Sinh [Phan Sinh]

02/01/2019

Phúc thay người đặt niềm tin nơi Chua.

Thánh Vịnh 102** - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

04/08/2014

Chúa là Đấng từ bi nhân hậu (ĐK1) Ân tình Chúa thiên thu vạn đại (ĐK 2) Chúa đặt ngai báu trên trời cao (ĐK 3)
TV 102: ĐK1 (c1,2,4,8)Chung MTN, CNTN 7A, 7C, 8B; (c1,2,6,7)CNTN 24A; (c1,2,3,5)CNMC 3C; ĐK2 (c1,2,3,4) Thánh Tâm A; ĐK3 (c1,7,9) CNPS7B

Thánh Vịnh 103 - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

23/02/2014

Muôn lạy Chúa, xin cử Thánh Thần đến.

Thánh Vịnh 103 (II) - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

01/04/2014

Muôn lạy Chúa, xin cử Thánh Thần đến.

Thánh Vịnh 106 - Phan Sinh [Phan Sinh]

27/05/2015

Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ

Thánh Vịnh 109 - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

29/03/2016

Muôn đời muôn thuở, con sẽ là Thượng Tế

Thánh Vịnh 111 - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

18/12/2016

Người công chính bừng sáng

Thánh Vịnh 112 C - Phan Sinh [Phan Sinh]

05/06/2016

Hãy dâng lời ngợi ca

Thánh Vịnh 114 - Phan Sinh [Phan Sinh]

01/06/2015

Tôi sẽ bước đi trước thánh nhan

Thánh Vịnh 115 - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

27/01/2015

ĐK 1 - Tôi sẽ bước đi trước thánh nhan Chúa Trời ĐK 2 - Khi chúng ta nâng chén tạ ơn ĐK 3 - Tôi sẽ nâng chén mừng ơn cứu độ
CNMC 2B (ĐK 1) câu 1,3,4
Thứ Năm Tuần Thánh (ĐK 2) Câu 2,3,4
Lế Truyền các Chức Thánh (ĐK 2) Câu 2,3,4
Lễ Mình Máu Thánh Năm B (ĐK 3) Câu 2,3,4

Thánh Vịnh 116 - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

20/09/2014

Hãy đi khắp bốn phương

Thánh Vịnh 117 - Thứ 7 Bát Nhật PS - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

10/04/2022

Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài

Thánh Vịnh 117 - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

23/03/2016

Halleluia....hoặc: Đây là ngày Chúa đã làm ra
Đáp ca Canh thức VQ, CNPS, do Sr Thu Thảo MTG Thủ Thiêm diễn tấu

Thánh Vịnh 117 (II) - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

10/02/2016

Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ ( ĐK CN - 2 PS NĂm A - B - C) Tảng đá mà thợ xây nhà loai bỏ (ĐK CN - 4 PS Năm B)

Thánh Vịnh 117- Xuân Thảo [Xuân Thảo]

24/02/2014

Ha-lê-lu-ia./ Đây là ngày
Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

21/05/2023

Từ năm 1990 tới nay, các Lớp Nhạc Quê Hương [từ 1982], năm 2013 liên kết với Khoa Khảo thí của London College of Music thuộc University of West London, được đổi tên gọi là Viện Âm Nhạc Phan Sinh, đã chủ yếu tập trung về Cộng đoàn_Giáo xứ Phanxicô...

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Hân Hoan - Hương Vĩnh

23/10/2014 259 Nhập Lễ

Chúa Nhật 25 năm A - Xuân Thảo

04/08/2014 253 Tung Hô Tin Mừng

Ca Nhập Lễ 9 - Phan-xi-cô

28/05/2014 251 Nhập Lễ

Tình Chúa Thương Con - Giang Ân

31/03/2014 219 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Chúa Nhật 23 năm A - 24 - 30 năm C - Xuân Thảo

04/08/2014 215 Tung Hô Tin Mừng

Thánh Vịnh 102** - Xuân Thảo

04/08/2014 210 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Tha Thứ - Mi Trầm

04/08/2014 209 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Kinh An Bình - Xuân Thảo

10/08/2014 208 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương