Thanh Nhạc 1 » Phần A: MLT Căn Bản

Thứ Bảy, 04 Tháng Chín, 2021 2.181
ATM Nhạc

TN1: 2. MKĐ1 Hm Quãng 5 🎵Phần A: MLT căn bản (MKĐ+MPA)

Danh mục: Thanh Nhạc 1, Tài Liệu Nội Bộ, ATM Nhạc - VANPS, Phần A: MLT Căn Bản
Nhạc sĩ/ Tác giả: Xuân Thảo
Xem mô tả
🎵 Thanh Nhạc Cấp 1 - II. ĐÀN ĐỆM LUYỆN THANH căn bản
♻ Phần A: MLT căn bản ( Mẫu Khởi Động: MKĐ + Mẫu Phát Âm: MPA )
❇ 2. MKĐ1 Hm Quãng 5
✔ Hm=Ngậm miệng âm là mẫu thanh nhạc dễ nhất, dùng để khởi động (làm ấm) bộ máy phát âm của chúng ta: hai môi khép lại nhưng trong miệng vẫn nâng lên như đang đọc chữ A (lúc đầu, nên đọc theo dấu nhạc một lần cả bài, trước khi Hm).
✔ Lưu ý: Mỗi lần đều phải để ý mở miệng hớp hơi cùng với việc phình bùng và trương ngực

Phần A: MLT Căn Bản (MKĐ+MPA)

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương