Xướng Âm 2


🎵 XÂ2 - Phần C: Thang Ngũ & Thất Âm, Vị Trí FA, Điệu Xự / Minor Mode
❇ Bài 11: Thang Ngũ âm Vị trí Fa, điệu Xự, Hơi Ví Dặm
✔ Điệu Xự / hệ thống 2: RÊ-FA-xon LA-đô-RÊ (dấu trụ: RÊ-FA-LA, dấu phụ: xon, đô)
🎵 XÂ2 - Phần C: Thang Ngũ & Thất Âm, Vị Trí FA, Điệu Xự / Minor Mode
❇ Bài 11: Thang Ngũ âm Vị trí Fa, điệu Xự, Hơi Ví Dặm
✔ Điệu Xự / hệ thống 2: RÊ-FA-xon LA-đô-RÊ (dấu trụ: RÊ-FA-LA, dấu phụ: xon, đô)

✔ BTL 11: Giận Mà Thương (DC Nghệ An, hơi Ví Dặm) ⇨tr.41
✔ BĐT 1→3 ⇨tr.41
✔ BĐT 4: Em Theo Anh (Cán Mẩy Cấn Cố) - DC Xá ⇨tr.42
🎵 XÂ2 - Phần C: Thang Ngũ & Thất Âm, Vị Trí FA, Điệu Xự / Minor Mode
❇ Bài 12: Thang Thất âm (Vị trí Fa) rê thứ tự nhiên/ hòa âm/ giai điệu
✔ rê thứ (D minor / Dm / d)
✔ tự nhiên (natural) / hòa âm (harmonic) / giai điệu (melodic)
🎵 XÂ2 - Phần C: Thang Ngũ & Thất Âm, Vị Trí FA, Điệu Xự / Minor Mode
❇ Bài 12: Thang Thất âm (Vị trí Fa) rê thứ tự nhiên/ hòa âm/ giai điệu
✔ rê thứ (D minor / Dm / d)
✔ tự nhiên (natural) / hòa âm (harmonic) / giai điệu (melodic)
🎵 XÂ2 - Phần C: Thang Ngũ & Thất Âm, Vị Trí FA, Điệu Xự / Minor Mode
❇ Bài 12: Thang Thất âm (Vị trí Fa) rê thứ tự nhiên/ hòa âm/ giai điệu
✔ rê thứ (D minor / Dm / d)
✔ tự nhiên (natural) / hòa âm (harmonic) / giai điệu (melodic)

✔ BTL 12a - CB1: Rê thứ tự nhiên (RÊ-mi-fa-xon-LA-xib-đô-RÊ) ⇨tr.45
✔ BTL 12a - CB2: Rê thứ tự nhiên ⇨tr.45
✔ BTL 12a - CB3 Lòng Mẹ: đoạn A (Rê thứ tự nhiên) ⇨tr.45
✔ BTL 12a - CB4: Rê thứ tự nhiên ⇨tr.45
✔ BTL 12b: Thang thất âm Rê thứ tự nhiên + thứ hòa âm⇨tr.46
✔ BĐT 1: Rê thứ tự nhiên (RÊ-mi-fa-xon-LA-xib-đô-RÊ) ⇨tr.46
✔ BĐT 2: Rê thứ hòa âm pha trộn thể thứ tự nhiên ⇨tr.46
🎵 XÂ2 - Phần C: Thang Ngũ & Thất Âm, Vị Trí FA, Điệu Xự / Minor Mode
❇ Bài 13: Thang Thất âm cung Fa, thể/ điệu Rê thứ tự nhiên. Pha trộn Thang Ngũ âm ngoại thường, Vị Trí Fa, điệu Xự-Xê, Hơi Oán
🎵 XÂ2 - Phần C: Thang Ngũ & Thất Âm, Vị Trí FA, Điệu Xự / Minor Mode
❇ Bài 13: Thang Thất âm cung Fa, thể/ điệu Rê thứ tự nhiên. Pha trộn Thang Ngũ âm ngoại thường, Vị Trí Fa, điệu Xự-Xê, Hơi Oán
🎵 XÂ2 - Phần C: Thang Ngũ & Thất Âm, Vị Trí FA, Điệu Xự / Minor Mode
❇ Bài 13: Thang Thất âm cung Fa, thể/ điệu Rê thứ tự nhiên. Pha trộn Thang Ngũ âm ngoại thường, Vị Trí Fa, điệu Xự-Xê, Hơi Oán

✔ BTL 13: Kinh An Bình (trích đoạn) ⇨tr.49
✔ BĐT 1: F#m (F# thứ, 3#) trong khóa Xon ⟾ đổi sang khóa Fa, đọc thành La thứ ⇨tr.50
✔ BĐT 2: F#m (F# thứ, 3#) trong khóa Fa ⟾ đổi sang khóa Xon, đọc thành Rê thứ (1b; gặp xi# thì đọc như xin bình) ⇨tr.50
✔ BĐT 3: Hơi Oán 1 (RÊ-Fa-xon-LA-xi-RÊ) ⇨tr.50
✔ BĐT 4: Thất âm Rê thứ tự nhiên + Ngũ âm Hơi Oán 2 (RÊ-fa#-xon-LA-xi-RÊ) ⇨tr.50
🎵 XÂ2 - Phần C: Thang Ngũ & Thất Âm, Vị Trí FA, Điệu Xự / Minor Mode
❇ Bài 14: Thang Thất âm cung Fa, thể/ điệu thứ tự nhiên;
✔ Chuyển sang Ngũ âm Vị trí Fa, điệu Xự (hệ thống 2: RÊ-FA-xon LA-đô-RÊ ), Hơi Ví Dặm;
✔ Chuyển sang Vị trí Rê ngũ âm (Rê-mi-Fa#-LA-si-RÊ) và thất âm (RÊ-mi-Fa-xon-LA-xi-đô#-RÊ)
🎵 XÂ2 - Phần C: Thang Ngũ & Thất Âm, Vị Trí FA, Điệu Xự / Minor Mode
❇ Bài 14: Thang Thất âm cung Fa, thể/ điệu thứ tự nhiên;
✔ Chuyển sang Ngũ âm Vị trí Fa, điệu Xự (hệ thống 2: RÊ-FA-xon LA-đô-RÊ ), Hơi Ví Dặm;
✔ Chuyển sang Vị trí Rê ngũ âm (Rê-mi-Fa#-LA-si-RÊ) và thất âm (RÊ-mi-Fa-xon-LA-xi-đô#-RÊ)
🎵 XÂ2 - Phần C: Thang Ngũ & Thất Âm, Vị Trí FA, Điệu Xự / Minor Mode
❇ Bài 14: Thang Thất âm cung Fa, thể/ điệu thứ tự nhiên;
✔ Chuyển sang Ngũ âm Vị trí Fa, điệu Xự (hệ thống 2: RÊ-FA-xon LA-đô-RÊ ), Hơi Ví Dặm;
✔ Chuyển sang Vị trí Rê ngũ âm (Rê-mi-Fa#-LA-si-RÊ) và thất âm (RÊ-mi-Fa-xon-LA-xi-đô#-RÊ)

✔ BTL 14: Hát Về Cây Lúa Hôm Nay - Hoàng Vân ⇨tr.53
✔ BĐT 1: Fm (Fa thứ, 4b) trong khóa Fa ⟾ đổi sang Khóa Xon, đọc thành Rê thứ (1b) ⇨tr.54
✔ BĐT 2: Fm (Fa thứ, 4b) trong khóa Xon ⟾ đổi sang Khóa Fa, đọc thành La thứ (gặp xon bình, đọc xon#) ⇨tr.54
🎵 XÂ2 - Phần C: Thang Ngũ & Thất Âm, Vị Trí FA, Điệu Xự / Minor Mode
❇ Bài 15:Thang Thất âm cung Fa, thể/ điệu thứ tự nhiên, qua điệu thứ hòa âm;
✔ Chuyển qua cung RÊ, điệu trưởng tự nhiên, về lại điệu thứ hòa âm.
✔ Kết bằng quãng 3 Picardie (fa#)

✔ BTL 15: Dạ Khúc (Nocturne/Serenade) - Franz Schubert ⇨tr.57
✔ BĐT 1: Lý Con Sáo - Dân ca Miền Nam ⇨tr.57
✔ BĐT 2: D#m (6#) đổi Hóa Biểu sang Dm (1b) - H.Lemoine ⇨tr.58
✔ BĐT 3: D#m (6#) đổi Hóa Biểu sang Dm (1b) - J.J.Rodolphe ⇨tr.58
✔ BĐT 4: Khúc Nhạc Cảm Tạ - Hải Linh ⇨tr.59
✔ BĐT 5: Hang Bê-Lem - Hải Linh ⇨tr.60-61
✔ BĐT 6: Kinh An Bình - Xuân Thảo ⇨tr.62-63
🎵 XÂ2 - Phần A: Thang Ngũ Âm Vị Trí XON Điệu Xang & Xê
❇ Bài 16: Thang Ngũ âm thông thường (regular pentatonic scal) Điệu Xang
✔ Điệu Xang: hệ thống 1 (XON-la-Xi-RÊ-mi-XON)
✔ dấu trụ: XON-Xi-RÊ, dấu phụ: la, mi
🎵 XÂ2 - Phần A: Thang Ngũ Âm Vị Trí XON Điệu Xang & Xê
❇ Bài 16: Thang Ngũ âm thông thường (regular pentatonic scal) Điệu Xang
✔ Điệu Xang: hệ thống 1 (XON-la-Xi-RÊ-mi-XON)
✔ dấu trụ: XON-Xi-RÊ, dấu phụ: la, mi
🎵 XÂ2 - Phần A: Thang Ngũ Âm Vị Trí XON Điệu Xang & Xê
❇ Bài 16: Thang Ngũ âm thông thường (regular pentatonic scal) Điệu Xang
✔ Điệu Xang: hệ thống 1 (XON-la-Xi-RÊ-mi-XON)
✔ dấu trụ: XON-Xi-RÊ, dấu phụ: la, mi

✔ BTL 16: Mấy Khi Khách Đến - D.C Quan Họ Bắc Ninh ⇨tr.65
✔ BĐT 1: Xon-la-xi (1-2-3 Pycnon) ⇨tr.66
✔ BĐT 2 ⇨tr.66
✔ BĐT 3: Xon-la-xi-Rế (1-2-3-5) ⇨tr.66
✔ BĐT 4: [Rề]-Xon-la-xi-Rế ([5.]-1-2-3-5) ⇨tr.66
✔ BĐT 5: [Xi.-rê-mi]-Xon-la-xi-Rế-[mi] ([3.-5.-6.]-1-2-3-5-[6]) ⇨tr.66
🎵 XÂ2 - Phần A: Thang Ngũ Âm Vị Trí XON Điệu Xang & Xê
❇ Bài 17: Thang Ngũ âm thông thường (regular pentatonic scal), Vị trí Đô, điệu Xê, chuyển sang Vị trí Xon, điệu Xang
✔ Vị trí Đô, Điệu Xê / hệ thống 3: RÊ-mi-XON-LA-đô-RÊ (dấu trụ: RÊ-XON-LA, dấu phụ: mi, đô)
✔ Vị trí Xon, Điệu Xang / hệ thống 1: XON-la-XI-RÊ-mi-XON (dấu trụ: XON-XI-RÊ, dấu phụ: la, mi)
🎵 XÂ2 - Phần A: Thang Ngũ Âm Vị Trí XON Điệu Xang & Xê
❇ Bài 17: Thang Ngũ âm thông thường (regular pentatonic scal), Vị trí Đô, điệu Xê, chuyển sang Vị trí Xon, điệu Xang
✔ Vị trí Đô, Điệu Xê / hệ thống 3: RÊ-mi-XON-LA-đô-RÊ (dấu trụ: RÊ-XON-LA, dấu phụ: mi, đô)
✔ Vị trí Xon, Điệu Xang / hệ thống 1: XON-la-XI-RÊ-mi-XON (dấu trụ: XON-XI-RÊ, dấu phụ: la, mi)
🎵 XÂ2 - Phần A: Thang Ngũ Âm Vị Trí XON Điệu Xang & Xê
❇ Bài 17: Thang Ngũ âm thông thường (regular pentatonic scal), Vị trí Đô, điệu Xê, chuyển sang Vị trí Xon, điệu Xang
✔ Vị trí Đô, Điệu Xê / hệ thống 3: RÊ-mi-XON-LA-đô-RÊ (dấu trụ: RÊ-XON-LA, dấu phụ: mi, đô)
✔ Vị trí Xon, Điệu Xang / hệ thống 1: XON-la-XI-RÊ-mi-XON (dấu trụ: XON-XI-RÊ, dấu phụ: la, mi)

✔ BTL 17: Ba Mươi Sáu Thứ Chim - D.C Quan Họ ⇨tr.69
✔ BĐT 1: Ba Cô Gái Đảm - Văn Chung ⇨tr.70
✔ BĐT 2 ⇨tr.70
🎵 XÂ2 - Phần A: Thang Ngũ Âm Vị Trí XON Điệu Xang & Xê
❇ Bài 18: Thang Ngũ âm, Vị trí Fa, Điệu Xự, chuyển vị qua Vị trí Xon, Điệu Xê
✔ Vị trí Fa, Điệu Xự / hệ thống 2: RÊ-FA-xon LA-đô-RÊ (dấu trụ: RÊ-FA-LA, dấu phụ: xon, đô)
✔ Vị trí Xon, Điệu Xê / hệ thống 3: LA-xi-RÊ-MI-xon-LA (dấu trụ: LA-RÊ-MI, dấu phụ: xi, xon)
🎵 XÂ2 - Phần A: Thang Ngũ Âm Vị Trí XON Điệu Xang & Xê
❇ Bài 18: Thang Ngũ âm, Vị trí Fa, Điệu Xự, chuyển vị qua Vị trí Xon, Điệu Xê
✔ Vị trí Fa, Điệu Xự / hệ thống 2: RÊ-FA-xon LA-đô-RÊ (dấu trụ: RÊ-FA-LA, dấu phụ: xon, đô)
✔ Vị trí Xon, Điệu Xê / hệ thống 3: LA-xi-RÊ-MI-xon-LA (dấu trụ: LA-RÊ-MI, dấu phụ: xi, xon)
Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

09/03/2020

Allêluia là công thức phụng vụ, một quán ngữ Công giáo (cụm từ cố định) dùng để diễn tả NIỀM VUI. Trong Mùa Chay, GH Công Giáo Rôma kiêng không dùng nó, để dành đến Mùa Phục Sinh mới hát vang lên để biểu lộ niềm vui Phục Sinh...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương