Lễ Trọng - Lễ Kính » Lễ trọng Kính Chúa trong Mùa Thường Niên » Lễ Chúa Ba Ngôi

Chủ Nhật, 04 Tháng Sáu, 2023 24.439

Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A - B - C

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

21/05/2023

Từ năm 1990 tới nay, các Lớp Nhạc Quê Hương [từ 1982], năm 2013 liên kết với Khoa Khảo thí của London College of Music thuộc University of West London, được đổi tên gọi là Viện Âm Nhạc Phan Sinh, đã chủ yếu tập trung về Cộng đoàn_Giáo xứ Phanxicô...

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A - B - C

04/06/2023 2.566 Lễ Chúa Ba Ngôi

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm A - B - C

11/06/2023 1.169 Năm Phụng Vụ

Lễ Thánh Tâm Chúa năm A - B - C

19/06/2020 460 Lễ Thánh Tâm Chúa

Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức A - B - C

28/08/2016 213 Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức

Lễ Thánh Phê-rô , Phao-lô

30/06/2023 141 Thánh Phê-rô Phao-lô

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

13/08/2022 86 Lễ Đức Mẹ

Lễ Mân Côi Năm A - B - C

02/10/2022 61 Lễ Đức Mẹ

Lễ Mình Và Máu Chúa Ki-tô A - B - C

18/06/2017 61 Lễ Mình Và Máu Chúa Ki-tô

Giới thiệu đàn bầu bằng Tiếng Anh

Giới thiệu đàn bầu bằng Tiếng Anh

23/04/2023

Concerning the Đàn bầu (literally, Đàn = musical intrument; Bầu = gourd, fig. 1), the Vietnamese people have an interesting traditional saying: “Đàn Bầu ai gảy nấy nghe Làm thân con gái chớ nghe Đàn bầu”

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương