Lễ Trọng - Lễ Kính » Lễ trọng Kính Chúa trong Mùa Thường Niên » Lễ Mình Và Máu Chúa Ki-tô

THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024  Trực tiếp và ONLINE*

THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024 Trực tiếp và ONLINE*

17/05/2024

Xin kính gửi đến quý Giám mục, quý Linh mục, quý Bề trên, quý Tu sĩ, và tất cả quý vị quan tâm đến Khóa Nhạc CẤP TỐC Mùa Hè 7-2024, từ thứ 2, 01-30/07/2023.. Hv nào cần Nội trú, xin liên lạc sớm trước

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A - B - C

26/05/2024 2.604 Lễ Chúa Ba Ngôi

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm A - B - C

02/06/2024 2.513 Năm Phụng Vụ

Lễ Thánh Tâm Chúa năm A - B - C

19/06/2020 734 Lễ Thánh Tâm Chúa

Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức A - B - C

28/08/2016 117 Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức

Lễ Mình Và Máu Chúa Ki-tô A - B - C

18/06/2017 110 Lễ Mình Và Máu Chúa Ki-tô

Lễ Suy Tôn Thánh Giá

14/09/2019 109 Lễ Về Chúa

Lễ Thánh Phê-rô , Phao-lô

30/06/2023 71 Thánh Phê-rô Phao-lô

Lễ Mân Côi Năm A - B - C

01/10/2023 64 Lễ Đức Mẹ

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương