Lễ Trọng - Lễ Kính » Phần Riêng Kính Các Thánh » Lễ Đức Mẹ

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

21/05/2023

Từ năm 1990 tới nay, các Lớp Nhạc Quê Hương [từ 1982], năm 2013 liên kết với Khoa Khảo thí của London College of Music thuộc University of West London, được đổi tên gọi là Viện Âm Nhạc Phan Sinh, đã chủ yếu tập trung về Cộng đoàn_Giáo xứ Phanxicô...

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Lễ Mân Côi Năm A - B - C

01/10/2023 1.403 Lễ Đức Mẹ

Lễ Suy Tôn Thánh Giá

14/09/2019 1.258 Lễ Về Chúa

Lễ Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su

01/10/2022 782 Năm Phụng Vụ

Lễ Các Thánh Nam Nữ Năm A - B -C

01/11/2023 303 Phần Riêng Kính Các Thánh

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm A - B - C

11/06/2023 104 Năm Phụng Vụ

Lễ Thánh Phan - Xi- Cô

07/10/2018 83 Năm Phụng Vụ

Lễ Thánh Tâm Chúa năm A - B - C

19/06/2020 76 Lễ Thánh Tâm Chúa

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

13/08/2022 50 Lễ Đức Mẹ

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương