Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

21/05/2023

Từ năm 1990 tới nay, các Lớp Nhạc Quê Hương [từ 1982], năm 2013 liên kết với Khoa Khảo thí của London College of Music thuộc University of West London, được đổi tên gọi là Viện Âm Nhạc Phan Sinh, đã chủ yếu tập trung về Cộng đoàn_Giáo xứ Phanxicô...

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A - B - C

04/06/2023 1.492 Lễ Chúa Ba Ngôi

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm A - B - C

11/06/2023 876 Năm Phụng Vụ

Lễ Thánh Tâm Chúa năm A - B - C

19/06/2020 255 Lễ Thánh Tâm Chúa

Lễ Thánh Phê-rô , Phao-lô

30/06/2023 54 Thánh Phê-rô Phao-lô

Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức A - B - C

28/08/2016 35 Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức

Lễ Mình Và Máu Chúa Ki-tô A - B - C

18/06/2017 32 Lễ Mình Và Máu Chúa Ki-tô

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

13/08/2022 30 Lễ Đức Mẹ

Thánh Lễ Tạ Ơn Cung Hiến Thánh Đường

26/09/2017 22 Các Lễ Đặc Biệt Khác

Giới thiệu đàn bầu bằng Tiếng Anh

Giới thiệu đàn bầu bằng Tiếng Anh

23/04/2023

Concerning the Đàn bầu (literally, Đàn = musical intrument; Bầu = gourd, fig. 1), the Vietnamese people have an interesting traditional saying: “Đàn Bầu ai gảy nấy nghe Làm thân con gái chớ nghe Đàn bầu”

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương